Kolesterolsenkende behandling etter hjerteinfarkt

Otterstad JE, Hexeberg E, Holme I, Hjermann I Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I CARE-studien ble 4159 pasienter i aldersgruppen 21-75 år inkludert og randomisert til behandling med pravastatin 40 mg daglig eller placebo 3-20 måneder etter et hjerteinfarkt. Inklusjonskriteriene var totalkolesterol < 6,2 mmol/l og LDL-kolesterol 3,0-4,5 mmol/l. Gjennomsnittlig oppfølging var fem år. Man oppnådde en reduksjon av totalkolesterolnivå med 20% og LDL-kolesterolnivå med 28% i forhold til placebo. Insidensen av koronare dødsfall og ikke-fatalt hjerteinfarkt ble redusert med 24% (p = 0,003). Kolesterolnivået i CARE-studien tilsvarte “gjennomsnittsnivået” i en generell vestlig befolkning og var langt lavere enn i 4S-studien. De forskjellige behandlingsresultater i de to studier må sees i lys av dette. Således bør statinbehandling etter hjerteinfarkt ikke bare tilbys den populasjon som ble inkludert i 4S, men også på de mer liberale kriterier til CARE-populasjonen, dvs. pasienter med totalkolesterol < 6,2 mmol/l og LDL-kolesterol >= 3,0 mmol/l.

Anbefalte artikler