Kolesterolsenkende behandling etter hjerteinfarkt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I CARE-studien ble 4159 pasienter i aldersgruppen 21-75 år inkludert og randomisert til behandling med pravastatin 40mg daglig eller placebo 3-20 måneder etter et hjerteinfarkt. Inklusjonskriteriene var totalkolesterol < 6,2 mmol/log LDL-kolesterol 3,0-4,5 mmol/l. Gjennomsnittlig oppfølging var fem år. Man oppnådde en reduksjon avtotalkolesterolnivå med 20% og LDL-kolesterolnivå med 28% i forhold til placebo. Insidensen av koronare dødsfall ogikke-fatalt hjerteinfarkt ble redusert med 24% (p = 0,003). Kolesterolnivået i CARE-studien tilsvarte"gjennomsnittsnivået" i en generell vestlig befolkning og var langt lavere enn i 4S-studien. De forskjelligebehandlingsresultater i de to studier må sees i lys av dette. Således bør statinbehandling etter hjerteinfarkt ikkebare tilbys den populasjon som ble inkludert i 4S, men også på de mer liberale kriterier til CARE-populasjonen, dvs.pasienter med totalkolesterol < 6,2 mmol/l og LDL-kolesterol >= 3,0 mmol/l.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media