Konsultasjon-liaison-psykiatri i Norge

Malt EA, Bille H, Ekeberg Ø, Vandvik IH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Hensikten med denne artikkelen er å kartlegge omfanget av konsultasjon-liaison-tjenesten ved norske somatiske sykehus, hvor mye ressurser som benyttes til virksomheten, hvordan tjenesten brukes, hvordan kvaliteten av denne vurderes, om det er behov for utvidelse av virksomhet og om det er behov for videre- og etterutdanning.

Et spørreskjema ble sendt til de største avdelinger ved landets fylkes-, sentral- og regionsykehus. Fra de somatiske avdelingene kom det inn 189 svar (85%) og fra de psykiatriske 74 svar (55%). Det utføres 1-13 tilsyn i uken (median to tilsyn per uke). I gjennomsnitt brukes det 2,5 arbeidstimer for hvert psykiatriske tilsyn. Et mindretall av tilsynene utføres av spesialist i psykiatri. Knapt 60% av avdelingene gir veiledning til underordnede leger. Psykiatrisk spesialistvurdering blir i svært liten grad innhentet ved utredning av uklare somatiske tilstander. De somatiske avdelinger er i hovedsak tilfreds med tilsynene med hensyn til hvor raskt de utføres og med kvaliteten for øvrig. Et stort flertall både av leger ved somatiske avdelinger og psykiatere mener at det er behov for utvidelse av konsultasjon-liaison-tjenesten. Begge grupper opplever behov for videre- og etterutdanning.

Anbefalte artikler