Kliniske etikkomiteer utprøves i Norge

Ruyter KW, Bjørnsborg E, Stegane J, Vandvik IH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kliniske etikkomiteer er nå etablert ved tre sykehus i Norge som følge avet treårig prosjektsamarbeid mellom Senter for medisinsk etikk, Sosial- og helsedepartementet og sykehusene. Med noen føringer ble sykehusene gitt frihet til å bestemme hva slags mandat en etikkomité bør arbeide etter, hvordan den bør sammensettes og hvem som kan henvende seg til den. Resultatet er at komiteene prøver ut litt forskjellige måter å fungere på. Vi mener dette er gunstig for senere evaluering. Prosjektet viser at det er en krevende oppgave å få etikkomiteer til å fungere tilfredsstillende ved sykehus. Artikkelen drøfter noen slike vansker, bl.a. at det er vanskelig å innholdsbestemme et felles normgrunnlag, at det er ulike oppfatninger om hva etikkomiteer kan være egnet til og hvordan de bør sammensettes, at det er usikkerhet om hva etisk ekspertise er og hvilken rolle den skal spille og at leger har ulike meninger om hvordan de vil forholde seg til slike komiteer.

Anbefalte artikler