Selvrapporterte kroniske muskelsmerter blant kvinner i Oslo

Abusdal UG, Hagen KB, Bjørndal A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Utbredelsen av kroniske muskelsmerter ble kartlagt i en spørreskjemaundersøkelse som omfattet 4000 tilfeldig utvalgte kvinner mellom 25 og 55 år i Oslo i 1991. 2664 kvinner (67%) responderte. Forekomsten av kroniske, utbredte muskelsmerter var 22%, mens 25% rapporterte kroniske, lokaliserte muskelsmerter. Forekomsten av utbredte smerter var signifikant assosiert med demografiske variabler som alder, utdanning, økonomi, bosted og yrkesdeltakelse på en konsistent måte, mens dette ikke var tilfellet for de lokaliserte smertene. De utbredte smertene hadde vart lenger og ble opplevd som mer intense enn de lokaliserte. Respondentene med utbredte smerter rapporterte i større utstrekning andre helseplager, søvnforstyrrelser og liten generell livstilfredshet, enn de med lokaliserte smerter.

Anbefalte artikler