Anerkjennelse for godt legearbeid - en mangelvare?

Hofoss D, Falkum E, Gjerberg E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Legekårsundersøkelsen gir opplysning om hvor ofte leger opplever anerkjennelse (“ros og påskjønnelse”) for god innsats fra overordnede, kolleger, sykepleiere og hjelpepersonell. Av de fire gruppene er det sykepleierne som oftest nevnes som kilde til slik anerkjennelse. Overordnede - for hvem det nærmest er en tjenesteplikt å gi slik tilbakemelding - gir det sjeldnere. Om lag halvparten av våre respondenter oppgav faktisk at de sjelden eller aldri fikk ros og påskjønnelse for god innsats fra overordnede. Også kolleger og hjelpepersonell er hyppigere kilder til slik positiv tilbakemelding enn overordnede.

Lite av variansen i legenes opplevelse av positiv tilbakemelding kan tilbakeføres til type spesialitet, arbeidsgiver eller stillingsnivå, eller til respondentenes kjønn og alder. Opplevelsen av å bli rost og påskjønnet for god innsats avhenger mer av personlighetstrekk ved svarerne.

Anbefalte artikler