Forekomsten av astma blant skolebarn i Norge i perioden 1985-94

Nystad W, Magnus P, Søyseth V Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I Norge er det gjennomført flere spørreskjemaundersøkelser av forekomsten av astma blant skolebarn hvor resultatene kan sammenliknes. Hensikten med denne artikkelen er å beskrive forekomsten blant grunnskoleelever, 1.-6.klasse, i perioden 1985-94 samt belyse hvordan forekomsten av astma påvirkes av den operasjonelle definisjonen av sykdommen. Spørreskjemaer ble distribuert i åtte ulike områder av Norge; Troms og Finnmark (1985), Nordland (1985), Årdal og Lærdal (1989/92), Sør-Varanger (1992), Oslo (1994), Hallingdal (1994) og Odda (1994). Svarprosenten varierte fra 85 til 96. Livstidsprevalensen var lavest i de områdene som ble undersøkt først; Nordland 7,2% (95% konfidensintervall 6,5-7,9), Troms og Finnmark 8,1% (7,4-8,8), og økte frem mot 1994, med høyest forekomst i Oslo, 13,7% (12,0-15,4). Estimatene varierte med hvilke spørsmål som ble lagt til grunn for diagnosen. Punktprevalensen var halvparten av livstidsprevalensen; Oslo 5,7% (4,6-6,8) og 10,1% (8,5-11,6). Spørsmål som inkluderte respirasjonssymptomer kunne fordoble estimatet samtidig som de regionale forskjeller ble redusert. Multivariat analyse viste at risikoen for å få astma økte i perioden 1985-94, OR 1,6 (1,3-1,9). Risikoen var høyest i Nord-Norge, OR 1,2 (1,0- 1,5), mens den ikke var høyere i områder som ble klassifisert som forurensede.

Anbefalte artikler