Helseeffekter av bakkenært ozon

Låg M, Schwarze PE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Forekomst av bakkenært ozon kan forårsake helseskader. Ozon er en reaktiv gass som tas opp i organismen ved inhalasjon. Det kan oksidere en rekke forskjellige biologiske komponenter og dermed forårsake skader i alle deler av luftveiene. Det er påvist diverse akutte helseeffekter av ozon; redusert lungefunksjon, økt reaktivitet i luftveiene, økt inflammasjon i luftveiene, økte luftveissymptomer, økt luftveissykdom og økt dødelighet. Flere av disse effekter er påvist i kontrollerte forsøk ved eksponering i noen timer ved så lave konsentrasjoner som 160 µg/m3, samt i epidemiologiske studier ved ozonkonsentrasjoner ned til 100 µg/m3. Kunnskapen om kroniske effekter av ozon hos mennesker er mangelfull, men dyrestudier indikerer slike effekter. Det er betydelige interindividuelle forskjeller i følsomhet for effekter av ozon. Årsaken til dette er delvis ukjent. Imidlertid vil asmatikere og individer med lungelidelser i mange tilfeller ha økt følsomhet. Statens forurensningstilsyn har anbefalt luftkvalitetskriterier for ozon på 100 µg/m3 som middelverdi i en time og 80 µg/m3 som middelverdi i åtte timer. Som følge av EØS-avtalen er norske myndigheter dessuten pålagt å varsle befolkningen når det måles en timesmiddelverdi av ozon på over 180 µg/m3.

Anbefalte artikler