Bemanningskrise i nefrologien

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Utvikling av arbeidsbelastningen i grenspesialiteten nefrologi i tidsrommet 1985-95 gjennomgås og sammenholdes medtilgangen på nye stillinger. Pålitelige registreringer fremlegges for arbeidsomfanget forbundet med dialyse ognyretransplantasjonsvirksomhet. Andre vesentlige spesialoppgaver som utføres av nefrologene omtales og vurderes.Nefrologenes arbeidsoppgaver er blitt fordoblet gjennom de siste ti år mens antall nefrologer i spesialiststilling barehar økt med 20%. Nåværende utdanningskapasitet er for liten til å kompensere for naturlig avgang, og altfor liten hvisman tar hensyn til det reelle behov for nefrologer. Forholdet mellom arbeidsmengde og bemanning i faget vil forverresytterligere. Produksjonstallene for de siste år og utviklingen i faget tilsier at veksten i arbeidsoppgaver vilvedvare. Vi står overfor en krise og vi fremsetter et moderat og realistisk forslag for å løse denne uten å fortrengemulige tiltak for andre grenspesialiteter som også kan være i en vanskelig situasjon. Vi mener det må tilføres en nyutdanningsstilling ved hvert av de fem regionssykehusene. I tillegg må det opprettes en toårsstilling vedRikshospitalet for å sikre utdanningskapasitet i relasjon til nyretransplantasjonsvirksomheten. Denne moderate økning iantall stillinger vil hvis den iverksettes raskt, langt på vei kunne løse utdanningsproblemet på en forsvarlig måte tilbeste for pasientene og samfunnet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media