Bemanningskrise i nefrologien

Nordal KP, Hartmann A, Leivestad T, Halvorsen S, Iversen BM, Widerøe T-E, Julsrud J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Utvikling av arbeidsbelastningen i grenspesialiteten nefrologi i tidsrommet 1985-95 gjennomgås og sammenholdes med tilgangen på nye stillinger. Pålitelige registreringer fremlegges for arbeidsomfanget forbundet med dialyse og nyretransplantasjonsvirksomhet. Andre vesentlige spesialoppgaver som utføres av nefrologene omtales og vurderes. Nefrologenes arbeidsoppgaver er blitt fordoblet gjennom de siste ti år mens antall nefrologer i spesialiststilling bare har økt med 20%. Nåværende utdanningskapasitet er for liten til å kompensere for naturlig avgang, og altfor liten hvis man tar hensyn til det reelle behov for nefrologer. Forholdet mellom arbeidsmengde og bemanning i faget vil forverres ytterligere. Produksjonstallene for de siste år og utviklingen i faget tilsier at veksten i arbeidsoppgaver vil vedvare. Vi står overfor en krise og vi fremsetter et moderat og realistisk forslag for å løse denne uten å fortrenge mulige tiltak for andre grenspesialiteter som også kan være i en vanskelig situasjon. Vi mener det må tilføres en ny utdanningsstilling ved hvert av de fem regionssykehusene. I tillegg må det opprettes en toårsstilling ved Rikshospitalet for å sikre utdanningskapasitet i relasjon til nyretransplantasjonsvirksomheten. Denne moderate økning i antall stillinger vil hvis den iverksettes raskt, langt på vei kunne løse utdanningsproblemet på en forsvarlig måte til beste for pasientene og samfunnet.

Anbefalte artikler