Postoperativ autotransfusjon ved innsetting av primære totalproteser i hoften

Johansen S, Rike C, Svenningsen S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


100 pasienter som fikk innsatt primær totalprotese i hoften, fikk retransfundert postoperativt oppsamlet drensblod ved hjelp av GISH Orthofuser autotransfusjonsystem. Hensikten med undersøkelsen var å finne ut om dette reduserte bruken av homologt blod sammenliknet med en historisk kontrollgruppe som ble operert rett forut for retransfusjonsgruppen.

Det ble i gjennomsnitt retransfundert 426 ml drensblod med gjennomsnittlig hemoglobinverdi 7,3 g/100 ml.

Det ble funnet en liten, men ikke statistisk signifikant reduksjon i bruk av homologt blod i retransfusjonsgruppen. Det ble heller ikke funnet noen statistisk signifikant reduksjon i antall pasienter som ble eksponert for slikt blod. Vi har ikke funnet indikasjon for rutinemessig postoperativ reinfusjon av drensblod ved innsetting av primære totalproteser i hoften.

Anbefalte artikler