Høydosebehandling av kreft ved bruk av CD34-positive celler som stamcellestøtte

Kvalheim G, Pharo A, Holte H, Jakobsen E, Erikstein B, Kvaløy S, Beiske K, Nesland J, Smeland EB Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Hematopoetiske progenitorceller som uttrykker CD34-antigenet, inneholder celler som både bidrar til kort- og langtidsrekonstituering av hematopoesen etter høydosebehandling. Her presenteres de første kliniske erfaringer i Norge med å isolere CD34-positive progenitorceller fra blod. Seks pasienter, fem med brystkreft og en med høygradig non-Hodgkins lymfom, fikk høstet progenitorceller fra blod etter behandling med cellegift og vekstfaktor (granulocyttkolonistimulerende faktor). Isolering av CD34-positive celler ble utført ved hjelp av immunomagnetiske kuler og en Isolex 300 celleseparator. Isolerte CD34-positive celler hadde en gjennomsnittlig renhet på 97% (94,7-99,7%), mens utbyttet i gjennomsnitt var på 54% (35-68%). Tre pasienter har fått reinfundert CD34-positive celler etter høydosebehandling. Rekonstitusjon av beinmargsfunksjonen var normal, med nivåer av leukocytter . 0,5 3 109/l på henholdsvis dag 8, 11 og 13 og blodplater . 20 3 109/l på dag 9, 14 og 32. Selv om CD34-antigenet ikke er uttrykt på brystkreftceller, ble det påvist svulstceller i to av fem CD34-positive celleprøver. Mer erfaring er nødvendig før denne type stamcellestøtte kan anbefales som standardrutine.

Anbefalte artikler