Hjemmemåling av blodtrykk hos pasienter i allmennpraksis

Sandvik E, Steine S, Kjeldsen S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


De ble foretatt blodtrykksmåling hos 68 pasienter med mild hypertensjon på legekontoret. Blodtrykk målt av lege ble sammenliknet med blodtrykk målt av sykepleier og med pasientenes egenmålinger hjemme (hjemmeblodtrykksmålinger). Gjennomsnittsalderen var 50 år (SD: 11), og 60% var kvinner. Legene målte høyere blodtrykk og puls enn både sykepleier og pasienter(p , 0,01). Blodtrykkene målt av leger og pasienter ble signifikant lavere i løpet av observasjonsperioden. Undersøkelsen viser at hjemmeblodtrykksmåling som metode er gjennomførbar hos pasienter i allmennpraksis. Hjemmeblodtrykksmåling blir diskutert i lys av behovet for bedret diagnostikk av mild hypertensjon.

Anbefalte artikler