Administrativ håndtering av gastrointestinale blødninger i Norge

Aabakken L, Carlsen E, Bakka A, Nordgård K, Bjerkeset T, Osnes M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Rask og adekvat endoskopisk behandling er en viktig del av håndteringen ved gastrointestinale blødninger. For å kartlegge administrativ praksis ved norske sykehus ble det sendt ut spørreskjema til medisinsk og kirurgisk avdeling ved 59 sykehus i Norge. 89 besvarelser (75%) ble returnert fra 57 sykehus (97%) uten purring. Sykehusene tok imot i gjennomsnitt 11 blødningspasienter per måned. Pasienter med rød hematemese, eller svart hematemese og melena ble oftest innlagt i medisinsk avdeling, ev. i overvåkingsavdeling, mens de med rektalblødning oftest ble henvist til kirurgisk avdeling. 47% av sykehusene undersøker pasienter med rød hematemese rutinemessig som øyeblikkelig hjelp-prosedyre, men også hos disse pasientene utsettes endoskopi til første arbeidsdag ved enkelte sykehus dersom pasienten er stabil. Indremedisiner utfører oftest de terapeutiske endoskopiene, og de aller fleste foretas ved gastroenterologisk laboratorium.

Enkelte sykehus utfører øyeblikkelig hjelp-prosedyrene i operasjonsstue. Mindre sykehus benytter seg i relativt høy grad av muligheten til å videresende pasienter. De fleste som besvarte spørreskjemaet var fornøyd med dagens praksis innenfor gjeldende rammer.

Anbefalte artikler