Spesialisterklæringen og fastsettelse av medisinsk invaliditet ved yrkesrelaterte lungesykdommer

Kongerud J, Myhre KI, Hauge OA, Kjuus H, Melbostad E, Aasen TB Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Artikkelen inneholder anbefalinger vedrørende standardisering av spesialisterklæringen ved yrkesbetingede lungesykdommer, og er blitt til i et samarbeid mellom Norsk forening for lungemedisin og Norsk yrkesmedisinsk forening. Vi diskuterer sakkyndigrollen, som er forskjellig fra behandlerrollen, og legens bevissthet for eget kompetanseområde og omstendigheter som kan føre til inhabilitet. Videre fremsetter vi våre synspunkter på utformingen av spesialisterklæringen. Denne skal ikke bare være en gjengivelse av pasientens utsagn, men bør også bygge på informasjon fra andre kilder, som opplysninger fra bedriftshelsetjeneste og arbeidsgivers opplysninger om arbeidsplasseksponering.

I tillegg til en klinisk undersøkelse hører det også med å vurdere funksjonsnivået etter objektive kriterier. Fastsettelse av medisinsk invaliditetsgrad skal bygge på Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell, men denne er lite detaljert. For å redusere forskjellsbehandling og diskrepans mellom spesialistvurderingene, presenterer vi forslag til fremgangsmåte ved bedømmelse av lungemedisinsk invaliditetsgrad, herunder tabeller som antyder sammenhengen mellom reduksjon i lungefunksjon og medisinsk invaliditet.

Anbefalte artikler