Spesialisterklæringen og fastsettelse av medisinsk invaliditet ved yrkesrelaterte lungesykdommer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Artikkelen inneholder anbefalinger vedrørende standardisering av spesialisterklæringen ved yrkesbetingedelungesykdommer, og er blitt til i et samarbeid mellom Norsk forening for lungemedisin og Norsk yrkesmedisinsk forening.Vi diskuterer sakkyndigrollen, som er forskjellig fra behandlerrollen, og legens bevissthet for eget kompetanseområdeog omstendigheter som kan føre til inhabilitet. Videre fremsetter vi våre synspunkter på utformingen avspesialisterklæringen. Denne skal ikke bare være en gjengivelse av pasientens utsagn, men bør også bygge på informasjonfra andre kilder, som opplysninger fra bedriftshelsetjeneste og arbeidsgivers opplysninger omarbeidsplasseksponering.

  I tillegg til en klinisk undersøkelse hører det også med å vurdere funksjonsnivået etter objektive kriterier.Fastsettelse av medisinsk invaliditetsgrad skal bygge på Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell, men denneer lite detaljert. For å redusere forskjellsbehandling og diskrepans mellom spesialistvurderingene, presenterer viforslag til fremgangsmåte ved bedømmelse av lungemedisinsk invaliditetsgrad, herunder tabeller som antyder sammenhengenmellom reduksjon i lungefunksjon og medisinsk invaliditet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media