Ulrik Fredrik Malt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ulrik Fredrik Malt

Jørgen G. Bramness, Ulrik Fredrik Malt
24.06.2020
Nypubliserte kliniske råd om nedtrapping og seponering av antipsykotiske legemidler kan bidra med god kunnskap for bedre praksis i et evidenssvakt felt. Norsk psykiatrisk forening tok i 2018...
Ulrik Fredrik Malt, Randi Rosenqvist, Otto Steenfeldt-Foss, Per Vaglum, Lars Weisæth, Bjørn Østberg
25.05.2020
On 2 April, our highly esteemed and dear colleague Astrid Nøklebye Heiberg, psychiatrist and professor of medicine, died at the age of almost 84. Many will know Astrid primarily as a...
Ulrik Fredrik Malt, Randi Rosenqvist, Otto Steenfeldt-Foss, Per Vaglum, Lars Weisæth, Bjørn Østberg
25.05.2020
Vår høyt verdsatte og kjære kollega, psykiater og professor dr.med. Astrid Nøklebye Heiberg, døde 2. april, nær 84 år gammel. For mange er Astrid kanskje mest kjent som politiker og tidligere...
Ulrik Fredrik Malt
30.10.2018
Atle Dyregrov Katastrofepsykologi 3. utg. 343 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget 2018. Pris NOK 499 ISBN 978-82-450-2451-7 Målgruppen er primært alle typer helsepersonell og andre som vil...
Torbjørn Elvsåshagen, Ulrik Fredrik Malt
31.01.2008
Nevrobiologisk forskning har de siste årene avdekket at sentralnervesystemet har større potensial for endring i voksen alder enn tidligere antatt. Dogmet om et statisk, ferdigutviklet...
Ulrik Fredrik Malt
06.05.2004
Eva Stormorken gjengir nokså ordrett synspunkter fremmet i et engelsk kampskrift for myalgisk encefalomyelitt (ME), som hun selv har oversatt til norsk ( 1 ). Kampskriftet inngår i en større kampanje...
Ulrik Fredrik Malt
01.07.2004
Det er ingen uenighet om at postviralt utmattelsessyndrom kan forekomme, og at dette ifølge ICD-10 klassifiseres med kodenummer G93.3. Korrekt bruk av ICD-10 forutsetter imidlertid at man kun bruker...
Ulrik Fredrik Malt
06.02.2003
Anne Luise Kirkengen gjør seg til talskvinne for fenomenologi som det beste vitenskapsteoretiske grunnlaget for å forstå og behandle subjektive helseplager uten sikker tradisjonell biologisk...
Ulrik Fredrik Malt, Eva Albertsen Malt, Svein Blomhoff, Inge Refnin
30.05.2002
Funksjonelle somatiske lidelser er et mye brukt, men relativt dårlig definert begrep for medisinsk uforklarlige subjektive helseplager som man antar skyldes psykososiale forhold. Betegnelsen skilles...
Unni Kirste, Gro Killi Haugstad, Siv Leganger, Svein Blomhoff, Ulrik Fredrik Malt
10.05.2002
Pasienter med kroniske bekkensmerter er ofte vanskelige å behandle. Legen erkjenner at pasientene lider, men forstår ofte i liten grad mekanismene som ligger bak. I noen tilfeller er det etter...
Ulrik Fredrik Malt
10.12.2002
Med utgangspunkt i Tidsskriftets serie om funksjonelle somatiske lidelser, en betegnelse som for øvrig ble valgt av Tidsskriftet og ikke av artikkelforfatterne, tar kollega Anne Luise Kirkengen...
Ulrik Fredrik Malt
10.12.2002
Norsk gynekologisk forening har utgitt veileder i gynekologisk onkologi (1). I kapittel 8 om støtteordninger ved gynekologisk cancer (side 69) heter det at «ved behov for sykmelding av pårørende kan...
Ulrik Fredrik Malt, Terje Fladvad
10.08.2001
I sitt korrespondanseinnlegg i Tidsskriftet nr. 16/2001 (1) er Eivind Meland opprørt over ”mangelfull vitenskapelig substans” i vår omtale av lamotrigin (2). Billigere alternativer som karbamazepin...
Ulrik Fredrik Malt, Terje Fladvad*
10.05.2001
I løpet av de siste 20 år er antiepileptika i økende grad tatt i bruk i behandlingen av psykiske lidelser selv om det verken klinisk eller elektrofysiologisk kan påvises epileptogene forandringer...
Ulrik Fredrik Malt
10.05.2001
I spalten Leger på langs siteres i nr. 8/2001 fra Aftenpostens omtale av en høyesterettssak hvor jeg var en av de sakkyndige (1). I denne saken om senfølger etter en bilulykke skal jeg ha konkludert...
Ulrik Fredrik Malt
10.10.2001
I Tidsskriftet nr. 17/2001 fremkommer det at Nils Johan Lavik mener Hitler led av en paranoid personlighetsforstyrrelse (1). I Tidsskriftet nr. 21/2001 henviser Bjørn Øverbye til Hitlers...
Ulrik Fredrik Malt, Terje Fladvad
10.09.2001
Saken er som følger: Den faktiske dokumentasjonen for valproats og karbamazepins effekter ved forebygging og behandling av depresjoner er svak (1, 2), noe også andre har påpekt (3). Samtidig er...
Ulrik Fredrik Malt, Olaf Aaserud
21.06.2016
Overlege dr.med. Svein Blomhoff døde 14.4. 2016, 66 år gammel. Han var født i Drammen. Da han var ferdig med medisinstudiene, reiste han til Liberia som misjonslege. Under opptøyer i hovedstaden...
Ulrik Fredrik Malt
06.01.2005
Faleide, Asbjørn O. Lian, Lilleba B. Symptom og meining Moderne psykosomatisk tankegang. 218 s, ill. Oslo: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 259 ISBN 82-450-0127-9 Denne boken er ment å være en grunnbok...
Ulrik Fredrik Malt
23.04.2013
Antidepressiver er effektive som behandling av «depresjoner» i allmennpraksis – «number needed to treat» (NNT) er 7 ( 1 ). Det er bedre enn mange andre medikamentelle intervensjoner i medisinen...