Trygve Holmøy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trygve Holmøy

Gorm Pihl-Jensen, Eva Meling Ødegaard, Karoline Skogen, Øystein Kalsnes Jørstad, Trygve Holmøy
10.06.2021
A woman in her forties presented with subacute onset of unilateral blurred vision with pain upon eye movement. Although findings from MRI and cerebrospinal fluid analysis were typical of...
Trygve Holmøy, Gro Owren Nygaard, Kjell-Morten Myhr, Lars Bø
10.06.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 723–6. I Tidsskriftet nr. 8/2021, s. 724 skal det i tabellhodet i Tabell 1 stå: Reduksjon av attakker i fase III-studier (6) , Administrasjon (6) , Egnet ved...
Trygve Holmøy, Gro Owren Nygaard, Kjell-Morten Myhr, Lars Bø
19.05.2021
High-efficacy therapy from the time of diagnosis substantially improves the prognosis for multiple sclerosis. The national guidelines on MS nevertheless recommend less effective therapy for many...
Gorm Pihl-Jensen, Eva Meling Ødegaard, Karoline Skogen, Øystein Kalsnes Jørstad, Trygve Holmøy
03.06.2021
En kvinne i 40-årene utviklet subakutt, ensidig tåkesyn samt smerter ved øyebevegelse. Til tross for at karakteristiske MR- og spinalvæskefunn var forenlig med demyeliniserende sykdom, ble...
Ole-Bjørn Tysnes, Trygve Holmøy, Solfrid Indrekvam, Ove Fondenæs
19.05.2021
Just under 10 % of patients with amyotrophic lateral sclerosis receive life-prolonging ventilation via a tracheostomy. There is no international consensus on the planning of life-prolonging invasive...
Ole-Bjørn Tysnes, Trygve Holmøy, Solfrid Indrekvam, Ove Fondenæs
14.05.2021
Livsforlengende behandling med ventilasjonsstøtte via trakeostomi benyttes av i underkant av 10 % av pasientene med amyotrofisk lateral sklerose. Det finnes ingen internasjonal konsensus for...
Trygve Holmøy, Gro Owren Nygaard, Kjell-Morten Myhr, Lars Bø
10.05.2021
Potent behandling fra diagnosetidspunktet bedrer prognosen betydelig ved multippel sklerose. Nasjonal faglig retningslinje anbefaler likevel mindre effektiv behandling for mange pasienter, og må...
Trygve Holmøy, Øystein Kalsnes Jørstad
22.03.2021
The story of research on multiple sclerosis in Norway starts in 1945 at a private Catholic hospital in the town of Hamar, where the ophthalmologist Marius Haarr was treating patients with retinal...
Trygve Holmøy, Øystein Kalsnes Jørstad
22.03.2021
Historien om forskningen på multippel sklerose i Norge begynner i 1945 ved en privat katolsk klinikk på Hamar. Her blir øyelegen Marius Haarr engasjert i pasienter med retinal periflebitt og...
Trygve Holmøy, Øivind Torkildsen, Lars Bø
07.05.2020
Patients with multiple sclerosis are often treated with immunosuppressants and frequently have comorbidities or functional decline. They may therefore be at increased risk of a serious course of...
Trygve Holmøy, Øivind Torkildsen, Lars Bø
29.04.2020
Pasienter med multippel sklerose behandles ofte med immunsuppressive medisiner og har ofte funksjonssvikt eller andre sykdommer. De kan derfor ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 hvis de...
Trygve Holmøy, Lars Bø
30.03.2020
Bedre legemidler og mer aktiv bruk av disse har bedret prognosen ved MS betydelig. Tidlig behandlingsstart mer enn halverer risikoen for å utvikle progressiv sykdom. Med de mest effektive preparatee...
Rune A. Høglund, Aija Z. Myro, Svetozar Zarnovicky, Trygve Holmøy
20.08.2019
A young woman arrived at hospital after a new-onset seizure. Over the following months, she was hospitalised multiple times with serious neurological deficits, which turned out to be due to a...
Rune A. Høglund, Aija Z. Myro, Svetozar Zarnovicky, Trygve Holmøy
19.08.2019
En ung kvinne innkom med førstegangs krampeanfall. De påfølgende månedene ble hun innlagt flere ganger på sykehus med alvorlige nevrologiske utfall, som viste seg å skyldes en relativt nylig...
Ola Nakken, Trygve Holmøy
15.10.2018
Benedicte Paus tar til orde for at mer eller mindre alle pasienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS) uten andre kjente sykdomstilfeller i slekten (sporadisk amyotrofisk lateral sklerose) bør...
Ola Nakken, Lillian Sørum, Trygve Holmøy
04.09.2018
About 150 persons develop amyotrophic lateral sclerosis (ALS) each year in Norway and this number is increasing ( 1 ). Traditionally, the condition has been regarded as a purely motor disorder...
Ola Nakken, Lillian Sørum, Trygve Holmøy
03.09.2018
Om lag 150 personer får amyotrofisk lateral sklerose (ALS) i Norge hvert år, og antallet er økende ( 1 ). Tradisjonelt har tilstanden blitt oppfattet som en rent motorisk sykdom karakterisert av...
Trygve Holmøy, Øivind Torkildsen
16.02.2017
Vi takker Holmsen og medarbeidere for responsen i Tidsskriftet nr. 1/2017 på vår artikkel om familieplanlegging, graviditet og amming ved multippel sklerose (MS) ( 1 ), der de ganske riktig påpeker...
Trygve Holmøy, Øivind Torkildsen
08.11.2016
Multiple sclerosis often affects women of childbearing age. The availability of more effective immunomodulatory therapy may increase the number of afflicted women wanting to fulfil their desire to...
Trygve Holmøy, Øivind Torkildsen
08.11.2016
Multippel sklerose (MS) rammer ofte kvinner i fertil alder. Mer effektiv immunmodulerende behandling kan bidra til at det nå er flere kvinner med sykdommen som håper å kunne realisere sitt ønske om...