Hjerteinfarkt i Norge i 2013

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  BAKGRUNN

  BAKGRUNN

  Norsk hjerteinfarktregister ble i 2012 etablert som et nasjonalt kvalitetsregister. I denne første rapporten fra registeret presenteres antall hjerteinfarkter, behandling og 30-dagersdødelighet i norske sykehus.

  MATERIALE OG METODE

  MATERIALE OG METODE

  Alle pasienter med hjerteinfarkt innlagt i norske sykehus i 2013 og registrert i Norsk hjerteinfarktregister er inkludert. Antall hjerteinfarkter, pasientkarakteristika og behandling er oppgitt for ST-elevasjonsinfarkt (STEMI) og for hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG (nSTEMI). 30-dagersdødelighet er beregnet for hver helseregion.

  RESULTATER

  RESULTATER

  I 2013 ble 13 043 hjerteinfarkter hos 12 336 pasienter registrert i Norsk hjerteinfarktregister. I alt 3 658 av disse (28  %) ble klassifisert som ST-elevasjonsinfarkt og 9 188 (70  %) som ikke-ST-elevasjonsinfarkt. Gjennomsnittsalder ved infarkttidspunktet var 68,1 år for menn og 75,9 år for kvinner. Ved totalt 2 798 av ST-elevasjonsinfarktene (77  %) ble det utført perkutan koronar intervensjon, tilsvarende tall ved ikke-ST-elevasjonsinfarkt var 3 179 (35  %). 30-dagersdødeligheten i hele infarktpopulasjonen var 10  % (< 60 år: 2  %; 60 – 69 år: 4  %; 70 – 79 år: 9  %; ≥ 80 år: 20  %). Vi fant ingen forskjeller i dødelighet helseregionene imellom eller mellom menn og kvinner.

  FORTOLKNING

  FORTOLKNING

  Denne første rapporten fra Norsk hjerteinfarktregister viser at det er et godt fungerende behandlingstilbud til de fleste pasienter som innlegges med hjerteinfarkt. Medikamentell sekundærprofylakse og økt bruk av invasiv utredning til pasienter med ikke-ST-elevasjonsinfarkt er faglige forbedringsområder.

  Main findings

  HOVEDBUDSKAP

  I Norsk hjerteinfarktregister ble det registrert i alt 13 043 tilfeller i 2013, og 70  % av disse var ikke-ST-elevasjonsinfarkt

  44  % av de rammede var pasienter ≥ 75 år

  Reperfusjonsbehandling med perkutan koronar intervensjon ble utført i 77  % av alle tilfeller av ST-elevasjonsinfarkt og i 35  % av alle tilfeller av ikke-ST-elevasjonsinfarkt

  30-dagersdødeligheten ved hjerteinfarkt var 10  %, og justert for alder var det ingen forskjell mellom helseregionene

  Artikkel
  Innledning

  Hjerte- og karsykdommer er vanligste årsak til innleggelse i norske sykehus (1). Selv om dødeligheten av disse sykdommene er redusert i Norge de siste årene, er fremdeles iskemisk hjertesykdom en av de vanligste dødsårsakene (2). Frem til 2012 manglet vi et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister over pasienter innlagt i sykehus med akutt hjerteinfarkt i Norge.

  Fra 1.1. 2012 ble alle sykehus pålagt å melde inn helseopplysninger om pasienter innlagt med diagnosen akutt hjerteinfarkt i Norsk hjerteinfarktregister (3). Infarktregisteret er ett av flere kvalitetsregistre tilknyttet Hjerte- og karregisteret, som er et landsdekkende, personidentifiserbart register uten krav om samtykke fra de registrerte pasientene (4).

  Hovedformålet med Norsk hjerteinfarktregister er å heve kvaliteten på behandlingen av hjerteinfarkt i Norge. Et viktig delmål er å gi bedre og sammenliknbare opplysninger om antall infarkter og behandlingen av disse ved norske sykehus og slik medvirke til gode tjenestetilbud og pasientforløp. Registeret vil også være et verktøy for det enkelte sykehus i vurderingen av egne behandlingsresultater.

  Av ulike årsaker rapporterte få sykehus til Norsk hjerteinfarktregister i 2012, men i 2013 registrerte 48 av 54 sykehus i Norge pasientdata hele året. I denne artikkelen presenterer vi for første gang en oversikt over antall tilfeller av hjerteinfarkt behandlet ved norske sykehus over en ettårsperiode basert på data fra Norsk hjerteinfarktregister. Vi har også undersøkt behandlingen og beregnet 30-dagersdødelighet. Basert på resultatene peker vi på noen utfordringer ved innsamling og tolking av data fra et medisinsk kvalitetsregister.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Alle pasienter med diagnosen akutt hjerteinfarkt innlagt i norske sykehus i perioden 1.1. – 31.12. 2013 og registrert i Norsk hjerteinfarktregister ble inkludert i denne analysen. Kun personer med norsk fødselsnummer ble inkludert. Primærinnleggelser og overflyttinger ble registrert separat ved hvert sykehus, men disse ble på nasjonalt nivå koblet sammen til ett opphold.

  Ved ulik registrering av variabler ved første og andre sykehus i behandlingskjeden har vi valgt å bruke det mest risikorelaterte eller alvorlige alternativet i analysen. Det vil si at en pasient som ble registrert som røyker ved ett sykehus og som ikke-røyker ved et annet sykehus i samme behandlingsforløp, ble analysert som røyker. Likeledes ble ST-elevasjonsinfarkt (STEMI) valgt fremfor ikke-ST-elevasjonsinfarkt (nSTEMI) ved forskjellig registrering ved to behandlende sykehus i samme infarktforløp. Ved sammenlikninger mellom de ulike sykehusene med tilbud om invasiv koronar utredning og behandling (invasive sykehus) er kun registreringer fra disse benyttet.

  Norsk hjerteinfarktregister inneholder opplysninger om kjønn, alder, kjente risikofaktorer, tidligere sykdommer og medisiner, symptomer og kliniske funn ved innkomst og om utredning, behandling og komplikasjoner under oppholdet. Tidspunktene for symptomdebut, for innleggelse ved første sykehus og for invasiv behandling ble også registrert. Som tidspunkt for invasiv utredning/behandling ble tidspunktet for oppblåsing av første ballong eller direkte innsetting av stent i koronararterie anbefalt benyttet (5).

  Norsk hjerteinfarktregister følger de internasjonale kriteriene for diagnosen akutt hjerteinfarkt (e-ramme 1) (6). Hjerteinfarkt med symptomdebut ≤ 28 dager før sykehusinnleggelsen ble registrert som akutt hjerteinfarkt. Troponin er den foretrukne biokjemiske hjerteinfarktmarkør. Referansegrensene (99-prosentilen) for troponin I er avhengig av produsent. For troponin T ble den særnorske tradisjonen med diagnostisk grense ≥ 30 ng/l benyttet til og med mai 2013. Fra 1.6. 2013 ble den internasjonale grensen for diagnosen hjerteinfarkt – troponin T > 14 ng/l – anbefalt også i Norge (7).

  RAMME 1

  Kriterier for diagnosen akutt hjerteinfarkt (6)

  Begrepet hjerteinfarkt brukes når det er bevis for myokardnekrose i en klinisk situasjon forenlig med myokardiskemi. Ett av følgende sett av kriterier må være oppfylt:

  • 1)

   Stigning og/eller fall i hjertemarkører (fortrinnsvis troponin) med minst en verdi over 99-prosentilen av øvre referansegrense samt minst ett av følgende:

   • a)

    Iskemiske symptomer

   • b)

    Ny eller antatt ny ST-elevasjon, ST-depresjon, T-inversjon eller venstre grenblokk

   • c)

    Utvikling av patologiske Q-takker

   • d)

    Visuell fremstilling av nytt substanstap av viabelt myokard eller nye regionale abnorme veggbevegelser

   • e)

    Påvisning av intrakoronar trombe ved angiografi eller obduksjon

  • 2)

   Kardial død med symptomer forenlig med myokardiskemi, ledsaget av antatt nye iskemiske EKG- forandringer eller nytt venstre grenblokk, men pasienten døde før man fikk tatt blodprøve eller før troponinstigning vil være forventet.

  • 3)

   PCI-relatert hjerteinfarkt med normale troponinverdier før prosedyren og en økning > 5 · 99-prosentilen, eller en stigning i troponinverdien på > 20  % dersom utgangsverdien før perkutan koronar intervensjon var forhøyet og stabil eller fallende. I tillegg kreves enten:

   • a)

    Iskemiske symptomer

   • b)

    Nye iskemiske EKG-forandringer (se 1b)

   • c)

    Angiografisk påvist komplikasjon til perkutan koronar intervensjon

   • d)

    Visuell fremstilling av nytt substanstap av viabelt myokard eller nye regionale abnorme veggbevegelser.

  • 4)

   Stenttromboserelatert hjerteinfarkt påvist ved angiografi eller obduksjon i en situasjon med myokardiskemi og med stigning og/eller fall av troponinverdien med minst én forhøyet prøve.

  • 5)

   I forbindelse med ACB-operasjon hos pasienter som i utgangspunktet har normale troponinverdier stilles infarktdiagnosen når troponinnivået er > 10 · 99-prosentilen, i tillegg enten:

   • a)

    Nye patologiske Q-takker eller venstre grenblokk

   • b)

    Angiografisk påvist ny graftokklusjon eller nativ koronararterieokklusjon

   • c)

    Visuelt fremstilling av nytt substanstap av viabelt myokard eller nye regionale abnorme veggbevegelser.

  Hjerteinfarktene ble klassifisert som ST-elevasjonsinfarkt eller ikke-ST-elevasjonsinfarkt ut fra forandringer i EKG – ST-elevasjonsinfarkt ved ny ST-segmentelevasjon eller nyoppstått venstre grenblokk, ikke-ST-elevasjonsinfarkt ved normalt EKG, ST-depresjon eller andre ST-T-forandringer. Primær perkutan koronar intervensjon (PCI) ble definert som prosedyren utført ved ST-elevasjonsinfarkt < 12 timer fra symptomdebut uten at det var gitt trombolytisk behandling på forhånd.

  Norsk hjerteinfarktregister driftes av Helse Midt-Norge, databehandler er St. Olavs hospital og Nasjonalt folkehelseinstitutt er databehandlingsansvarlig. En faglig rådgivingsgruppe med representanter fra alle regionale helseforetak, Folkehelseinstituttet, Norsk sykepleierforbund, Den norske legeforening og pasientorganisasjonene er etablert. Registeret benytter en elektronisk nettbasert registrering av pasientdata.

  Hvert enkelt sykehus som benyttet Norsk hjerteinfarktregister hadde utpekt en medisinskansvarlig lege og en registreringsansvarlig sykepleier/sekretær med ansvar for kvalitet og komplette data. Metoden for datainnsamling varierte mellom sykehusene. Ved enkelte sykehus ble det benyttet et papirskjema som fulgte pasienten gjennom oppholdet, data ble deretter registrert elektronisk etter utskrivning. Ved andre sykehus registrerte man direkte i en elektronisk rapport fortløpende under sykehusoppholdet eller etter utskrivning.

  Sykehusene ble bedt om å kontrollere at registreringen var komplett ved diagnosesøk i sykehusets pasientadministrative system og å inkludere eventuelle manglende data dersom infarktdiagnosen ble vurdert å være korrekt. Brukermanual, hjelpetekster og valideringsregler var laget for å bidra til lik forståelse av ulike variabler og sikre korrekte og komplette data (5). Registersekretariatet kvalitetssikret innrapporterte data for logiske feil, men har ikke hatt mulighet til å kontrollere dataene mot opplysninger i pasientjournaler ved det enkelte sykehus.

  Data ble analysert i statistikkprogrammet SPSS versjon 21. Kontinuerlige variabler er presentert som gjennomsnitt ± standardavvik (SD) eller median (nedre, øvre kvartil), og forskjeller mellom grupper er analysert med T-test eller ikke-parametriske tester. Kategoriske data er presentert som antall og andel (%), og forskjeller mellom grupper er analysert med khikvadrattest. 30-dagersdødelighet (alle årsaker) ble hentet fra folkeregisteret og ble beregnet per helseregion. Logistisk regresjon ble brukt til å kalkulere aldersjustert oddsratio (OR) for død. Helseregionen med lavest absolutt dødelighet ble brukt som referanse i regresjonsanalysen. Ved alle analyser ble en p-verdi < 0,05 vurdert som statistisk signifikant.

  Registrering av alle pasienter innlagt i norske sykehus med akutt hjerteinfarkt i Norsk hjerteinfarktregister er lovpålagt, jf. hjerte- og karregisterforskriftens § 2-1 (3). Registreringen krever ikke pasientsamtykke og opplysningene er personidentifiserbare (jf. helseregisterloven § 8) (4). Hjerte- og karregisterforskriften (§ 1-4) gir også anledning til direkte kobling mellom Norsk hjerteinfarktregister og det sentrale folkeregisteret. Sammenstilling og publisering av opplysninger fra registeret er hjemlet i hjerte- og karregisterforskriftens § 3-1 og krever ikke godkjenning fra regional etisk komité.

  Resultater

  Resultater

  I 2013 ble det registrert 13 043 hjerteinfarkter i Norsk hjerteinfarktregister, fordelt på 12 336 pasienter. De fleste norske sykehus bekreftet komplett rapportering av alle pasienter med hjerteinfarkt til registeret (48 av 54 aktuelle sykehus – 89  %). Seks lokalsykehus registrerte pasienter bare i deler av 2013.

  Antall primærinnleggelser og overflyttinger av pasienter med hjerteinfarkt registrert ved de største sykehusene fremgår av figur 1. I e-figur 2 er alle sykehus med. For 1 585 pasienter med hjerteinfarkt overflyttet til et av de invasive sykehusene fra et lokalsykehus manglet det registrering av primærinnleggelsen ved lokalsykehuset. Oslo universitetssykehus, Ullevål behandlet flest pasienter med hjerteinfarkt i 2013, etterfulgt av de øvrige seks invasive sykehusene med akuttfunksjon.

  Totalt 3 658 tilfeller (28  %) ble klassifisert som ST-elevasjonsinfarkt og 9 188 (70  %) som ikke-ST-elevasjonsinfarkt. Noen få var ikke klassifisert (n = 197 – 2  %). Flere menn enn kvinner ble registrert med ST-elevasjonsinfarkt (aldersjustert OR 1,16 (1,06 – 1,26), p = 0,001). De fleste tilfeller av ST-elevasjonsinfarkt ble behandlet i et av de invasive sykehusene under sykdomsforløpet (3 267 – (89  %), mens tilsvarende tall for ikke-ST-elevasjonsinfarkt var 6 056 (66  %).

  Kliniske karakteristika fremgår av tabell 1. For pasienter med mer enn ett hjerteinfarkt i 2013 ble data fra det første benyttet. Andelen menn var 64  %. Gjennomsnittsalderen var for menn 68,1 år (± 13,5 år) og for kvinner 75,9 år (± 13,2 år). Hos pasienter med ST-elevasjonsinfarkt var gjennomsnittsalderen 6,6 år lavere enn hos dem med ikke-ST-elevasjonsinfarkt. Tidligere hjerteinfarkt var registrert hos 28  %, diabetes hos 19  % og hypertensjon hos 49  %.

  Tabell 1

  Karakteristika hos pasienter (n =12 155) registrert i Norsk hjerteinfarktregister i 2013 fordelt på infarkttype¹

  ST-elevasjonsinfarkt (n = 3 583)

  Ikke-ST-elevasjonsinfarkt (n = 8 572)

  Menn

  2 530

  71  %

  5 297

  62  %

  Gjennomsnittsalder (år) ± SD

  66,1

  ± 13,6

  72,7

  ± 13,6

  ≥ 75 år

  1 048

  29  %

  4 235

  49  %

  Tidligere hjerteinfarkt

  615

  17  %

  2 791

  33  %

  Diabetes mellitus

  492

  14  %

  1 860

  22  %

  Hypertensjon

  1 437

  40  %

  4 553

  53  %

  Røyking²

  2 307

  64  %

  4 976

  58  %

  Behandling med statin før innleggelse

  1 153

  32  %

  3 769

  44  %

  [i]

  [i] ¹   181 pasienter er utelatt fra tabellen fordi de manglet registrering av infarkttype. Røykestatus var ikke registrert hos 1 530 pasienter (13  %). For de andre variablene var svarandelen > 98  %

  ²   Tidligere røyker eller nåværende røyker

  Flertallet av pasientene (60  %) var registrert som røykere eller tidligere røykere, men det var noe usikkerhet knyttet til denne variabelen på grunn av manglende registrering av røykestatus hos 13  % av pasientene. Når det gjaldt de øvrige variablene, var registreringen av tidligere sykdommer og risikofaktorer tilnærmet komplett.

  I totalt 418 tilfeller (11  %) av ST-elevasjonsinfarkt ble det gitt trombolytisk behandling primært, i 223 av disse (53  %) prehospitalt. Andelen pasienter med ST-elevasjonsinfarkt som fikk trombolytisk behandling varierte mellom helseregionene – Helse Nord 41  % (n = 174), Helse Midt-Norge 21  % (n = 114), Helse Sør-Øst 6  % (n = 114) og Helse Vest 2  % (n = 16). Primær perkutan koronar intervensjon ble utført hos 1 590 pasienter med ST-elevasjonsinfarkt (75  %) direkte innlagt ved et av de invasive sykehusene (n = 2 128). Utredning med koronar angiografi ble utført ved totalt 3 116 tilfeller av ST-elevasjonsinfarkt (85  %) og perkutan koronar intervensjon ble utført i 2 798 tilfeller (hos 77  % av alle med ST-elevasjonsinfarkt, hos 90  % av de angiograferte). Totalt ble det utført koronar angiografi hos 4 941 (54  %) med ikke-ST-elevasjonsinfarkt og perkutan koronar intervensjon hos 3 179 (35  %).

  Forsinkelsen fra symptomdebut til innleggelse ved første sykehus kan dessverre ikke angis sikkert grunnet mangelfull registrering av tidspunkt for symptomdebut. Tidsforsinkelsen fra innleggelse til primær perkutan koronar intervensjon for ST-elevasjonsinfarktpasienter som ikke hadde fått trombolytisk behandling og var primærinnlagt ved de invasive sykehusene med akuttfunksjon var tilnærmet komplett registrert (99,7  %) og er presentert i tabell 2. For dem med ikke-ST-elevasjonsinfarkt var dessverre angiografitidspunkt registrert i kun 1 611 tilfeller (35  %). Behandlingsforsinkelsen kan derfor ikke angis sikkert.

  Tabell 2  

  Reperfusjonsbehandling ved ST-elevasjonsinfarkt ved de invasive akuttsykehusene i Norge i 2013

  Primærinnlagte

  Trombolytisk behandling hos primærinnlagte

  Primær perkutan koronar intervensjon hos primærinnlagte

  Median tid fra innleggelse til primær perkutan koronar intervensjon (min) (nedre, øvre kvartil)¹

  Totalt antall

  Antall

  (%)

  Antall

  (%)

  Antall

  (%)

  Ullevål

  792

  537

  (68)

  36

  (7)

  393

  (73)

  32 (24, 44)

  Rikshospitalet

  585

  377

  (64)

  4

  (1)

  331

  (88)

  20 (15, 29)

  Arendal

  270

  222

  (82)

  3

  (1)

  205

  (92)

  20 (11, 42)

  Stavanger

  360

  293

  (81)

  5

  (2)

  183

  (62)

  54 (32, 124)

  Haukeland

  335

  259

  (77)

  4

  (2)

  201

  (78)

  47 (30, 75)

  St. Olavs hospital

  471

  300

  (64)

  37

  (12)

  206

  (69)

  —²

  Tromsø

  304

  136

  (45)

  48

  (35)

  69

  (51)

  38 (20, 97)

  [i]

  [i] ¹   Tid fra innleggelse til primær perkutan koronar intervensjon ble registrert litt forskjellig ved de ulike sykehusene, så data er ikke direkte sammenliknbare

  ²   Utelatt fra tabellen fordi det ved kvalitetssikring ble oppdaget systematisk feilregistrering

  Bruken av sekundærprofylaktiske medikamenter som blodplatehemmere (acetylsalisylsyre og adenosindifosfatreseptorhemmere (ADP-reseptorhemmere), betablokkere, statin og renin-angiotensin-system-hemmere (angiotensinkonvertasehemmere (ACE-hemmere) og angiotensin II-reseptorhemmere (AII-reseptorhemmere) hos pasienter utskrevet i live er presentert i tabell 3. En høy andel av dem med ST-elevasjonsinfarkt ble utskrevet med acetylsalisylsyre (97  %) og statin (92  %). Andelen var noe lavere ved ikke-ST-elevasjonsinfarkt. Særlig var forskjellen stor mellom pasientene med ST-elevasjonsinfarkt og pasientene med ikke-ST-elevasjonsinfarkt når det gjaldt andelen utskrevet med ADP-reseptorhemmer (92  % versus 74  %).

  Tabell 3  

  Medikamenter ved utskrivning etter hjerteinfarkt fra alle norske sykehus i 2013

  ST-elevasjonsinfarkt (n = 3 429)

  Ikke-ST-elevasjonsinfarkt (n = 8 557)

  Antall

  (%)

  Antall

  (%)

  Acetylsalisylsyre

  3 250

  (97)

  7 745

  (91)

  ADP-reseptorhemmer

  3 083

  (92)

  6 349

  (74)

  Betablokker

  2 754

  (82)

  6 788

  (79)

  Statin

  3 073

  (92)

  6 942

  (81)

  ACE-/AII-reseptorhemmer

  2 047

  (61)

  4 441

  (52)

  30-dagersdødeligheten i hele infarktpopulasjonen var 10  % (n = 1 299). Av disse døde 959 (74  %) før utskrivning fra sykehuset. 30-dagersdødeligheten varierte med alder og var 2  % (n = 68) hos pasienter < 60 år, 4  % (n = 125) hos pasienter i alderen 60 – 69 år, 9  % (n = 253) for aldersgruppen 70 – 79 år og 20  % (n = 853) hos pasienter ≥ 80 år. Justert for alder var 30-dagersdødeligheten høyere ved ST-elevasjonsinfarkt enn ved ikke-ST-elevasjonsinfarkt (OR 1,87 (1,63 – 2,14), p = 0,001). Vi fant ingen forskjell i aldersjustert dødelighet mellom menn og kvinner. 30-dagersdødeligheten ut fra helseregion er presentert i tabell 4. Justert for alder var det ingen forskjell mellom helseregionene.

  Tabell 4  

  30-dagersdødelighet etter hjerteinfarkt i 2013 per helseregion

  30-dagersdødelighet

   

  Antall¹ hjerteinfarkter

  Gjennomsnittsalder (år) ± SD

  Antall

  (%)

  Aldersjustert OR

  95  % KI

  P-verdi

  Helse Nord

  1 631

  72,0 ± 13,5

  177

  (11)

  1,1

  0,9 – 1,3

  0,27

  Helse Midt-Norge

  2 111

  73,0 ± 13,5

  250

  (12)

  1,1

  1,0 – 1,3

  0,11

  Helse Vest

  2 699

  71,7 ± 14,2

  279

  (10)

  1,0

  0,9 – 1,2

  0,69

  Helse Sør-Øst

  6 485

  70,2 ± 13,9

  593

  (9)

  Referanse

  [i]

  [i] ¹   Private sykehus (Feiringklinikken) er ikke inkludert. Hos 37 pasienter manglet opplysninger om 30-dagersdødelighet

  En komplett rapport for 2013 fra Norsk hjerteinfarktregister vil høsten 2014 bli publisert på www.hjerteinfarktregisteret.no

  Diskusjon

  Diskusjon

  For første gang presenteres tall fra Norsk hjerteinfarktregister over antall hjerteinfarkt, behandling og dødelighet hos pasienter innlagt i norske sykehus. Totalt 13 043 tilfeller ble registrert i 2013. Flertallet ble klassifisert som ikke-ST-elevasjonsinfarkt (70  %). De fleste med ST-elevasjonsinfarkt fikk reperfusjonsbehandling med perkutan koronar intervensjon (77  %, n = 2 798), mens tilsvarende tall for ikke-ST-elevasjonsinfarkt var 35  % (n = 3 179). Medikamentell sekundærprofylaktisk behandling ble i mindre grad foreskrevet ved ikke-ST-elevasjonsinfarkt enn ved ST-elevasjonsinfarkt. 30-dagersdødeligheten var 10  % for hele populasjonen, og det var ingen forskjell mellom helseregionene eller mellom kjønnene.

  En høy andel av pasientene hadde hatt hjerteinfarkt tidligere. I Norsk hjerteinfarktregister avsluttes registreringen ved utskrivning fra sykehuset. Vi har derfor ikke informasjon om videre pasientoppfølging og resultater av sekundærprofylaktiske tiltak, men funnet kan indikere behov for ytterligere satsing på forebygging.

  Tidlig revaskularisering er anbefalt av European Society of Cardioglogy for de fleste med hjerteinfarkt, uavhengig av infarkttype (8, 9). Tidspunkt for første medisinske kontakt prehospitalt (legebesøk, ambulanse hos pasient, prehospitalt EKG etc.) ble ikke registrert i Norsk hjerteinfarktregister i 2013. Tidspunktene for symptomdebut, innleggelse og angiografi/perkutan koronar intervensjon var dessverre også mangelfullt registrert ved mange sykehus, spesielt i tilfeller av ikke-ST-elevasjonsinfarkt. Andelen pasienter med ST-elevasjonsinfarkt som fikk reperfusjonsbehandling med primær perkutan koronar intervensjon innenfor anbefalte tidsramme på 90 minutter fra første medisinske kontakt kan derfor ikke angis.

  Tiden fra ankomst invasivt sykehus til behandling med perkutan koronar intervensjon var kort. Variasjonen mellom de invasive sykehusene kan skyldes at tidspunktene ble registrert litt forskjellig de ulike stedene. Ved alle sykehusene var imidlertid tidene innenfor det som anbefales i internasjonale retningslinjer (9). Andelen med ikke-ST-elevasjonsinfarkt som fikk tilbud om invasiv koronar utredning var lavere enn tilsvarende ved ST-elevasjonsinfarkt og den var lavere ved primærinnleggelse i lokalsykehus enn ved innleggelse i invasive sykehus.

  Retningslinjene anbefaler koronar angiografi til alle pasienter med ikke-ST-elevasjonsinfarkt uten kontraindikasjoner (8). Disse pasientene var eldre enn dem med ST-elevasjonsinfarkt og hadde flere tilleggssykdommer. Dette kan til en viss grad forklare forskjellen, men vi mener likevel det foreligger et forbedringspotensial i å tilby flere pasienter med ikke-ST-elevasjonsinfarkt invasiv koronar utredning og behandling. Forskjeller mellom sykehusene må tolkes med forsiktighet grunnet ulike demografiske forhold og ulik funksjonsfordeling dem imellom.

  De fleste pasienter med hjerteinfarkt fikk medikamentell sekundærprofylakse som acetylsalisylsyre, ADP-reseptorhemmer, betablokker, statin og ACE-/AII-reseptorhemmer som anbefalt i europeiske retningslinjer (8, 9). Andelen innenfor hver medikamentgruppe var noe lavere i Norge enn i Sverige (10), men infarktregistrene er ikke direkte sammenliknbare, siden man enkelte steder i vårt naboland kun har registrert pasienter i hjerteovervåkingsavdelingene.

  En del pasienter med hjerteinfarkt, særlig de eldre, har kompliserende tilleggssykdommer og økt blødningsrisiko som kan vanskeliggjøre bruken av ulike medikamenter, spesielt blodplatehemmere. Likevel er det grunn til å merke seg forskjellen mellom dem med ST-elevasjonsinfarkt og dem med ikke-ST-elevasjonsinfarkt når det gjelder andelen utskrevet med ADP-reseptorhemmer. Dette kan også ha sammenheng med lavere andel av perkutan koronar intervensjon ved ikke-ST-elevasjonsinfarkt, men retningslinjene anbefaler ADP-reseptorhemmer uavhengig av om det gjøres perkutan koronar intervensjon.

  30-dagersdødeligheten var generelt lav (10  %) og lik i alle helseregioner. Resultatene fra Norsk hjerteinfarktregister er sammenliknbare med Kunnskapssenterets analyse av dødelighet etter hjerteinfarkt i 2010 og 2011 (12,6  % 30-dagersdødelighet) (11). Nylig publiserte tall fra det EU-finansierte forskningsprosjektet European Health Care Outcomes, Performance and Efficiency (EuroHOPE) viser også at overlevelsen etter hjerteinfarkt i Norge er høyere enn gjennomsnittet i Europa (12).

  Vi har ikke oppgitt 30-dagersdødelighet per sykehus fordi ulik alderssammensetning og forskjellig risikoprofil hos pasientene og ulike rutiner for pasientflyt ved de ulike sykehusene påvirker resultatene. Ved mange sykehus var det også svært få dødsfall, tilfeldige variasjoner får derfor stor betydning for de rapporterte tallene.

  Det foreligger flere svakheter og mangler ved Norsk hjerteinfarktregister og dataanalysen fra 2013. Kun hjerteinfarkt som førte til innleggelse i sykehus ble registrert. Vi manglet oversikt over tilfeller av hjerteinfarkt som ikke førte til innleggelse og over pasienter som døde av infarkt utenfor sykehus.

  Seks sykehus leverte ikke fullstendige data. Alle sykehus ble bedt om å sikre at alle tilfeller var registrert via egne pasientadministrative systemer, men registersekretariatet hadde ingen mulighet til å kontrollere dette på nasjonalt eller lokalt nivå. Den eksakte forekomsten av hjerteinfarkt i Norge kan derfor ikke angis. Norsk pasientregister har foreløpig ikke tilgjengelig sammenliknbare tall for antall innleggelser med diagnosen hjerteinfarkt i 2013.

  Rutinene for registrering av tidspunkt for innleggelse og invasiv utredning og behandling varierte mellom sykehusene. Norsk hjerteinfarktregister har ikke hatt mulighet til lokal kvalitetssikring av data ved enkeltsykehus. Opplysninger fra flere sykehus i samme pasientforløp ble koblet i registeret. Dette medførte en viss grad av usikkerhet, spesielt ved ulik registrering av samme variabel.

  Ved opptelling av infarkttype ble ST-elevasjonsinfarkt prioritert også dersom dette kun var registrert ved ett av sykehusene i samme behandlingsforløp. Det kan ha ført til at hjerteinfarkt registrert som ST-elevasjonsinfarkt ved første sykehus, men revurdert til ikke-ST-elevasjonsinfarkt ved neste, er blitt registrert som ST-elevasjonsinfarkt. Det er ønskelig med en lovendring som gjør det mulig med kun én registrering per hjerteinfarkt ved at både lokalsykehus og invasive sykehus registrerer i samme elektroniske skjema.

  Trass i nevnte begrensninger tyder resultatene på et tilfredsstillende behandlingstilbud til flertallet av pasientene. 30-dagersdødeligheten var på nivå med den man finner i sammenliknbare land, og en høy andel av våre pasienter mottok anbefalt sekundærprofylaktisk medikasjon. Vi identifiserte imidlertid flere forbedringsområder. Spesielt bør rutinene for invasiv utredning og behandling av ikke-ST-elevasjonsinfarkt revurderes.

  Norsk hjerteinfarktregister har som mål å være en kontinuerlig kilde til bedring av hjerteinfarktbehandlingen i Norge. Komplett registrering med god kvalitet er en forutsetning – det er derfor viktig at alle som er involvert i behandling av pasienter med hjerteinfarkt bidrar til dette. Hjerteinfarktregisteret vil arbeide videre for lik registreringsmetode ved alle sykehus, stille større krav til komplett registrering og bidra sterkere til lokal og sentral kvalitetssikring. Bedre systemer for rapportering av resultater og relevante kvalitetsindikatorer tilbake til alle sykehus skal også etableres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media