Torbjørn Omland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Omland

Marit Aarønæs, Dan Atar, Vernon Bonarjee, Torstein Gundersen, Maja-Lisa Løchen, Rune Mo, Eivind S.P. Myhre, Torbjørn Omland, Per K. Rønnevik, Johnny Vegsundvåg, Arne Westheim
18.01.2007
Hjertesvikt representerer et alvorlig helseproblem. Insidensen og prevalensen øker stadig, prognosen er alvorlig, og spesielt blant eldre mennesker forårsaker hjertesvikt et betydelig antall...
Marit Aarønæs, Dan Atar, Vernon Bonarjee, Torstein Gundersen, Maja-Lisa Løchen, Rune Mo, Eivind S.P. Myhre, Torbjørn Omland, Per K. Rønnevik, Johnny Vegsundvåg, Arne Westheim
18.01.2007
Kronisk hjertesvikt er en alvorlig tilstand – med en dødelighet på nivå med dødeligheten for flere alvorlige kreftsykdommer. Prevalensen var økende i flere år, men i 2004 ble det for første gang vist...
Ole Geir Solberg, Torbjørn Omland
18.01.2007
Til tross for betydelige behandlingsmessige fremskritt de siste 25 år er kronisk hjertesvikt fremdeles en hyppig forekommende årsak til sykehusinnleggelse og død i vestlige land. Prevalensen av...
Gunnar Einvik, Toril Dammen, Torbjørn Omland
08.04.2010
Til tross for fallende insidens utgjør kardiovaskulære sykdommer, som akutt og stabil koronarsykdom, cerebrovaskulær sykdom og perifer arteriell sykdom, den hyppigste dødsårsak i Europa, inkludert...
Torbjørn Omland
11.02.2010
Måling av hjertespesifikke troponiner står sentralt i diagnostikk av akutt hjerteinfarkt. Nye, forbedrede troponinanalyser med høyere sensitivitet vil paradoksalt nok føre til at den kliniske...
Geeta Gulati, Siri Lagethon Heck, Anne Hansen Ree, Berit Gravdehaug, Helge Røsjø, Kjetil Steine, Åse Bratland, Pavel Hoffmann, Jürgen Geisler, Torbjørn Omland
17.09.2013
Etter hjerte- og karsykdommer er kreftsykdom vanligste dødsårsak i Norge ( 1 ). Som et resultat av moderne behandling med kirurgi, cellegift, antistoffer, endokrinterapi og bestrå...
Torbjørn Omland
24.03.2015
Muckadell, Ove B. Schaffalitzky de Haunsø, Stig Vilstrup, Hendrik Medicinsk kompendium 2 bd. 18. utg. 2 958 s , tab, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2013. Pris DKK 4 000 ISBN 978-87-...
Jon Brynildsen, Arne Didrik Høiseth, Ståle Nygård, Tor-Arne Hagve, Geir Christensen, Torbjørn Omland, Helge Røsjø
20.10.2015
Det er vist at ved hjertesvikt gir tidlig diagnose redusert sykelighet og lavere dødelighet ( 1 ). Samtidig kan diagnostikken være vanskelig, da kliniske funn ikke nødvendigvis korrelerer med...