Torbjørn Moe Eggebø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Moe Eggebø

Torbjørn Moe Eggebø
25.05.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0145. I artikkelen skal det stå: Hvis den ble brukt som primærtest til alle gravide, dvs. rundt 55 000 hvert år, ville 271 av de estimerte 275...
Torbjørn Moe Eggebø
15.05.2020
Gravide bør få tilbud om ultralydundersøkelse i 12.–14. svangerskapsuke. Hvis det er økt risiko for trisomi hos fosteret, bør kvinnen tilbys non-invasiv prenatal test. Ved non-invasiv prenatal test (...
Torbjørn Moe Eggebø, Leif Kaspar Gjessing
10.01.2001
Vi takker for Anne Marie Lingås’ kommentarer om bruk av oksytocin ved fødsel. Hun presiserer at det er vanskelig å estimere blødningsmengden, og at det er viktig å være aktpågivende i vurderingen av...
Kjerstine Røe, Kjell Åsmund Salvesen, Torbjørn Moe Eggebø
07.08.2012
Figure 1: Ultrasonographic image showing the location for measurement of nuchal translucency (NT) in the fetus. Photo: T. M. Eggebø The Act relating to the application of biotechnology in human...
Çiğdem Akalın Akkök, Torbjørn Moe Eggebø, Torvid Kiserud, Hans Erik Heier
03.05.2016
Postnatal prophylaxis with anti-RhD immunoglobulin has reduced the immunisation rate for RhD-negative women with an RhD-positive foetus by 80 %. Haemolytic disease of the foetus and newborn has...
Çiğdem Akalın Akkök , Torbjørn Moe Eggebø, Torvid Kiserud, Hans Erik Heier
07.06.2016
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 724 – 6 I Tidsskriftet nr. 8/2016 s. 724, 1. kolonne, 3. siste linje skal «også» fjernes fra setningen. Det skal stå: Selv om det senere viste seg at antistoffene...
Torbjørn Moe Eggebø, Eli Smedvig, Gro Flatabø Zanussi, Per Helge Måseide, Harm-Gerd Karl Blaas, Sverre Sandberg
20.06.2000
En 34 år gammel førstegangsgravid kvinne i svangerskapsuke 27 ble henvist til Kvinneklinikken ved Sentralsjukehuset i Rogaland på grunn av magesmerter. Hun hadde vært kvalm og kastet opp og hadde...
Torbjørn Moe Eggebø, Leif Kaspar Gjessing
10.12.2000
Vi takker for jordmor Ellen Blix’ kommentarer i Tidsskriftet nr. 27/2000 om bruk av oksytocin ved fødsel (1). Hun presiserer at rutinemessig bruk av oksytocin kan gi smertefulle etterrier, og hun...
Torbjørn Moe Eggebø, Claudia Heien
07.10.2010
Tidlig i fosterlivet finnes det to aortabuer, men vanligvis tilbakedannes den høyre. Noen ganger persisterer begge aortabuene (vaskulær ring) eller det er den venstre som tilbakedannes. Trachea og...
Kjerstine Røe, Kjell Åsmund Salvesen, Torbjørn Moe Eggebø
07.08.2012
Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi (bioteknologiloven) trådte i kraft 1. januar 2004 ( 1 ). Loven definerer fosterdiagnostikk som undersøkelse av føtale celler, foster eller en gravid kvinne...
Çiğdem Akalın Akkök, Torbjørn Moe Eggebø, Torvid Kiserud, Hans Erik Heier
03.05.2016
Postnatal profylakse med anti-RhD-immunglobulin har redusert immuniseringsfrekvensen for RhD-negative gravide med RhD-positivt foster med 80 %. Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt er blitt en...