Tarjei Rygnestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tarjei Rygnestad

Tarjei Rygnestad
19.04.2007
For å kunne gi bedre behandling og sette i verk effektive forebyggende tiltak mot akutte forgiftninger er pålitelig statistikk nødvendig Selvpåførte forgiftninger innebærer ofte livstruende akutte...
Tarjei Rygnestad, Lars Slørdal
13.03.2008
Legemidler med kjent virkning og sikkerhetsprofil er i de fleste tilfellene å foretrekke fremfor «nye» legemidler Et notat fra Norsk institutt for by- og regionforskning med tittelen «Fører...
Lars Slørdal, Tarjei Rygnestad
20.05.2004
Satya Sharma «fastholder betydningen av videre studier basert på utvetydig anatomisk diagnose og standardisert injeksjonsteknikk». Her er vi fremdeles helt enige ( 1 ). Sharma har ikke grunnlag for å...
Tarjei Rygnestad, Øystein Fagerhaug
04.11.2004
Bevisst selvpåført forgiftning faller inn under definisjonen parasuicid, som er selvskade ved hjelp av medikamenter eller på annen måte ( 1 ). Begrepet slik vi bruker det her inkluderer ikke uhell,...
Lars Slørdal, Tarjei Rygnestad
05.02.2004
Vi takker Satya Sharma for kommentarene til artikkelen hvor vi kritiserte bruken av steroidinjeksjoner ved muskel- og skjelettplager ( 1 ). Sharma påpeker – med henvisning til en enkelt artikkel fra...
Lars Slørdal, Olav Spigset, Arne Helland, Tarjei Rygnestad
26.08.2004
Farmakologisk smertebehandling tar vanligvis utgangspunkt i WHOs smertetrapp. I henhold til smertetrappen skal tilstander med moderat smerte behandles med paracetamol eller et ikke-steroid...
Lars Slørdal, Tarjei Rygnestad
20.11.2003
Injeksjonsbehandling med steroider brukes ved en rekke akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet. Steroidene injiseres enten inn i ledd eller i andre og leddnære strukturer. De...
Johan-Arnt Hegvik, Tarjei Rygnestad
10.06.2002
Vi takker for kommentaren til vår artikkel om behandling av alvorlige allergiske reaksjoner (1). Løviks kommentar om matvareallergi er viktig og interessant. Hans innlegg utfyller artikkelen og gir...
Johan-Arnt Hegvik, Tarjei Rygnestad
20.04.2002
Allergiske reaksjoner kan være milde, moderate eller alvorlige. De alvorlige kan være livstruende. Man får da uttalte systemiske manifestasjoner med påvirking av respirasjon og sirkulasjon. Alvorlige...
Tarjei Rygnestad, Lars Slørdal
30.08.2002
I sommer har vi mottatt en jevn strøm av brev fra Pharmacia, Pfizer og MSD om selektive cyklooksygenase (COX)-2-hemmere. Mens Pharmacia og Pfizer mer eller mindre frenetisk har forsøkt å bortforklare...
Tarjei Rygnestad
30.06.2001
Reisevirksomhet har alltid vært forbundet med helsefare, det være seg av ulykker, klimatiske påkjenninger eller infeksjoner. 20 – 70 % angir helseproblemer under reise. Rundt 50 % av reisende til u-...
Tarjei Rygnestad, Eirik Skogvoll
10.06.2001
I Tidsskriftet nr. 10/2001 er det oppstått en feil i artikkelen om behandling av falsk krupp med racemisk adrenalin. På side 1264, 1. spalte, 1. avsnitt, nest siste setning skal det stå: Vanlig...
Tarjei Rygnestad, Eirik Skogvoll
20.04.2001
Racemisk adrenalin, som inneholder like deler D- og L-adrenalin, har de siste 25 – 30 årene inngått i behandlingen av moderate og alvorlige tilfeller av falsk krupp. Vanlig adrenalin 1 mg/ml til...
Tarjei Rygnestad, Olav Spigset
28.02.2001
Absorpsjon Etter oral dosering absorberes paracetamol fullstendig fra tarmen, men pga. førstepassasjeeliminasjon i tarmveggen og i leveren når kun 80 % systemisk sirkulasjon. Absorpsjonen ved rektal...
Arne Helland, Ketil Arne Espnes, Arne Reimers, Trond Aamo, Kolbjørn Zahlsen, Tarjei Rygnestad, Olav Spigset
03.01.2008
Ved enkelte kliniske problemstillinger, og særlig ved mistanke om forgiftninger, kan det være ønskelig med rask påvisning av legemidler og/eller rusmidler i en pasientprøve. Tradisjonelt har...
Olav Magnus S. Fredheim, Torkjell Nøstdahl, Berit Nordstrand, Tone Høivik, Tarjei Rygnestad, Petter C. Borchgrevink
08.04.2010
Patients on drug-assisted rehabilitation have the same right to pain relief as others. Techniques that reduce the need for opioids should be used when possible in opioiddependent individuals who need...
Tarjei Rygnestad, Elisabet Nordmo, Dag Jacobsen
30.06.2000
Ventrikkeltømming og tilførsel av aktivt kull har lenge vært benyttet på vid indikasjon ved akutte forgiftninger etter peroralt inntak. De senere års krav til kunnskapsbasert medisin har imidlertid...
Tarjei Rygnestad, Lars Slørdal
10.09.2000
De mest brukte opioidene til behandling av akutt smerte er morfin, petidin og ketobemidon (Ketorax og ett av de to virkestoffene i kombinasjonspreparatet Ketogan). Valget mellom disse tre...
Tarjei Rygnestad, Olav Spigset
30.11.2000
Paracetamol (N-acetyl-p-aminofenol) er et syntetisk ikke-opioid medikament. Det ble først tatt i bruk på slutten av 1800-tallet, men bruken var beskjeden før det i midten av forrige århundre ble...
Johan Fredrik Skomsvoll, Erik Rødevand, Hege Svean Koksvik, Kjell Åsmund Salvesen, Vidar von Düring, Tarjei Rygnestad, Monika Østensen
02.06.2005
Ikke-steroide antinflammatoriske midler inkludert selektive cyklooksygenase-2-hemmere benyttes ved inflammatoriske sykdommer og mange typer muskel- og skjelettsmerter, hodepine, dysmenoré og...