Sverre Rørtveit

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sverre Rørtveit

Sverre Rørtveit
01.10.2018
Kashif Waqar Faiz og medarbeidarar har skrive ein viktig artikkel om hjerneslag og hjerneslagimitatorar ( 1 ). Dei set søkeljos på at behovet for rask sjukehusinnlegging ved mistanke om slag,...
Sverre Rørtveit
07.03.2017
Akuttmedisinske hendingar i lokalsamfunnet skjer relativt hyppig og har ei stor variasjonsbreidd. Det er vanskeleg å predikere alvorsgraden i dei ved den første meldinga. Sverre Rørtveit. Foto: Trond...
Sverre Rørtveit
31.01.2008
Serbia har mykje fattigdom, stor arbeidsløyse, mange flyktningar og eit nedbrote sosialt sikringsnett. Då vil ein i dei akuttmedisinske tenestene få mange telefonar som dreier seg meir om sosial...
Sverre Rørtveit, Erlend Tolaas, Knut Eirik Eliassen, Morten Lindbæk
12.03.2009
Når det gjeld bruk av lokalt fusidin, er retningslinjene for antibiotikabruk i allmennpraksis ( 1 ) identiske med tilrådingane frå Legemiddelverket si ekspertgruppe for impetigo ( 2 ). Lise Kragøe...
Sverre Rørtveit, Steinar Hunskår
16.04.2009
Sekvensar av akuttmedisinske hendingar i norske utkantkommunar har ikkje vore studert tidlegare. Kartlegging av slike kan gje eit betre bilete av det reelle skade- og sjukdomsspekteret,...
Sverre Rørtveit, Steinar Hunskår
16.04.2009
Sequences of emergency medical events in Norwegian rural communities have not previously been studied. Identification of such events may provide a better impression of the real spectrum of injuries...
Sverre Rørtveit, Steinar Hunskår
16.04.2009
Det finst lite data om volum, art og alvorsgrad av akuttmedisinske hendingar utanfor sjukehus i Noreg ( 1 , 2 ). I Akuttmeldinga ( 3 ) vart hyppigheiten av alvorlege hendingar (raud respons) rekna...
Sverre Rørtveit, Steinar Hunskår
16.04.2009
There is a paucity of data on volume, type and seriousness of medical emergencies outside of hospitals in Norway ( 1 , 2 ) and there are no national registries or continuous data collection in this...
Sverre Rørtveit, Eivind Meland
05.02.2004
I Noreg dør kvart år minst 5 000 personar plutseleg og uventa utanfor sjukehus. Om lag 80 % av desse har sannsynlegvis hjartesjukdom som årsak. Ein reknar med at sjukdomen hos 75 % av desse startar...
Sverre Rørtveit, Eivind Meland
05.02.2004
I Noreg dør kvart år om lag 5 000 personar av hjartestans med primær hjarteårsak, ofte grunna ventrikkelflimmer ( 1 ). Utfordringa når det gjeld å betre overlevinga ved tilstanden, ligg i å minka...
Sverre Rørtveit, Guri Rørtveit
06.11.2003
Vi takkar for interessa for artikkelen vår. Artikkelen er basert på ein deskriptiv studie. Målsettinga var å beskrive ein impetigoepidemi og tiltaka som vart sett i verk. At det ut frå tabell 2 ser...
Sverre Rørtveit, Guri Rørtveit
25.09.2003
Impetigo eller brennkoppar er ein overflatisk hudinfeksjon. Klinisk er det to former, med kvar si bakteriologiske årsak ( 1 ). Vanleg impetigo startar med vesiklar, deretter dannar det seg...
Sverre Rørtveit, Steinar Hunskår, Knut-Arne Wensaas, Kristian A. Simonsen, Guro Rørtveit
17.06.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 675 – 9 I litteraturlisten er korrekt gjengivelse av referanse 5 og referanse 15 som følger: 5. Folkehelseinstituttet. Statusrapport om ny influensa A (H1N1) versjon...
Sverre Rørtveit, Steinar Hunskår, Knut-Arne Wensaas, Kristian A. Simonsen, Guri Rørtveit
08.04.2011
Verdas helseorganisasjon (WHO) melde i april 2009 om epidemisk spreiing av eit nytt influensa A(H1N1)-virus i Mexico, USA og Canada ( 1 ). Organisasjonen definerte 11. juni influensaen som ein...
Sverre Rørtveit
03.06.2011
Den europeiske fusidinresistente impetigoklonen av gule stafylokokkar er i minking. Det viser ein ny studie frå Austevoll. I starten av 2000-talet var det kraftige oppblomstringar av impetigo i dei...
Sverre Rørtveit
03.09.2013
Petter G. Kindt og medarbeidarar har i Tidsskriftet nr. 11/2013 skrive ein viktig kommentarartikkel ( 1 ), der eg likevel ikkje er einig i alt. Dei beskriv reelle problem, først og fremst om...
Christian Georg Lund, Ewa Ness, Sverre Rørtveit, Karoline Stadheim Halvorsen, Barbro Lill Hætta, Pål Madsen
15.03.2016
Det akuttmedisinske hjelpeapparatet er meget komplekst, uensartet og til dels uoversiktlig organisert. Vi presenterer her forslag til en bedre akuttmedisinsk tjeneste for pasienter med akutt sykdom...