Sverre E. Kjeldsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sverre E. Kjeldsen

Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Arne Svilaas, Jan Otto Syvertsen
03.02.2005
Vi takker for detaljerte kommentarer. Momentene har vært med i tidligere innlegg fra oss, men er blitt redigert bort av plasshensyn. Utgangspunktet for denne debatten var at Helsedepartementet per 1...
Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Arne Svilaas, Jan Otto Syvertsen
21.04.2005
Knud Landmark & Åsmund Reikvam har rett i at det snek seg inn feil i tabellen fordi denne ble kopiert fra et gammelt lysbilde der det var justert for det dobbelte antallet pasienter i...
Sverre E. Kjeldsen
30.06.2005
John-Arne Røttingen har rett i at formuleringen «på Kunnskapssenterets brevpapir» var upresist; det riktige er at Signe Flottorp undertegnet som «forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for...
Sverre E. Kjeldsen
07.04.2005
Stortinget vedtok høsten 2003 at for å imøtekomme provenykravet, skulle fra 1.3. 2004 kun tiazid kunne foreskrives som førstevalg ved mild til moderat ukomplisert hypertensjon. Helseminister Dagfinn...
Aud Høieggen, Ingrid Os, Sverre E. Kjeldsen
19.05.2005
Sammenheng mellom forhøyet serum-urinsyrenivå og risiko for hjerte- og karsykdom har vært kjent lenge ( 1 ), men betydningen diskuteres. Er urinsyre en uavhengig kardiovaskulær risikofaktor, eller...
Sverre E. Kjeldsen, Marcus Schultz, Kristian Vinkenes, Tonje Amb Aksnes, Aud Høieggen
12.11.2013
Bjørn Gjelsvik har en saklig omtale av våre artikler om blodtrykksbehandling ( 1 , 2 ) på lederplass i Tidsskriftet nr. 17/2013 ( 3 ), men vi tillater oss å komme med noen presiseringer som vi...
Marcus Schultz, Tonje Amb Aksnes, Aud Høieggen, Sverre Erik Kjeldsen
17.09.2013
Ulike medikamenter har ulik effekt på kardiovaskulære endepunkter når blodtrykket reduseres til omtrent samme nivå. Fire store randomiserte, kontrollerte kliniske studier viser at hemmere av renin-...
Kristian Vinkenes, Sverre Erik Kjeldsen
17.09.2013
Hvordan skal man forholde seg til medikamentell blodtrykksbehandling når pasienten er over 80 år? Siden det blir stadig flere og friskere eldre og blodtrykket øker med alderen, er problemstillingen...
Sverre E. Kjeldsen, Heidi Sørensen, Fadl Elmula Mohamed Fadl Elmula, Magne Brekke, Eyvind Gjønnæss, Ulla Hjørnholm, Vibeke N. Kjære, Morten Rostrup, Eigil Fossum, Ingrid Os, Aud Stenehjem, Aud Høieggen, Pavel Hoffmann
19.08.2014
Tidsskriftet nr 1 2014 omtalte vi renal denervering (RDN) ved terapiresistent hypertensjon i en oversiktsartikkel ( 1 ). I etterkant har det tilkommet nye studier som ikke viser ønsket effekt av RDN...
Julian Eek Mariampillai, Fadl Elmula Mohamed Fadl Elmula, Pavel Hoffmann, Heidi Sørensen, Aud Høieggen, Sverre E. Kjeldsen
16.09.2014
Renal denervering er blitt fremstilt som en ny behandling av terapiresistent hypertensjon. Etter at det er utført flere prospektive, randomiserte, kontrollerte og til dels blindede studier, har...
Heidi Sørensen, Fadl Elmula Mohamed Fadl Elmula, Sverre E. Kjeldsen, Magne Brekke, Eyvind Gjønnæss, Ulla Hjørnholm, Vibeke N. Kjær, Morten Rostrup, Eigil Fossum, Ingrid Os, Aud Stenehjem, Aud Høieggen, Pavel Hoffmann
14.01.2014
Dårlig medikamentetterlevelse er en viktig årsak til persisterende høyt blodtrykk. Dette må skilles fra behandlingsresistent hypertensjon, hvor blodtrykket selv ved god pasientetterlevelse av...
Sverre E. Kjeldsen, Per Lund-Johansen
09.02.2016
Målet i dagens retningslinjer for behandling av hypertensjon er systolisk blodtrykk < 140 mm Hg. Forfatterne bak SPRINT-studien mener målblodtrykket bør senkes til < 120 mm Hg. Dette har vi...
  •