Pål Øian

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Øian

Pål Øian, Jan Martin Maltau
10.02.2001
Skal alle gravide med foster i seteleie forløses med keisersnitt? Ja, ifølge resultatene av en stor randomisert prospektiv multinasjonal undersøkelse som nylig ble publisert i The Lancet (1, 2)...
Signe Egenberg, Stein Atle Puntervoll, Pål Øian
29.11.2011
Norway has scattered settlement and a harsh climate with decentralised and differentiated maternity care. A total of 61 634 children were born here in 2008 – 89.6 % in gynaecology/obstetric...
Lars T. Johansen, Pål Øian
13.12.2011
Perinatal mortality (cases of babies who die after the twenty second week of gestation or during the first week of life) has been falling steadily in Norway. In 2010 it was 4.9 ‰. Half of the deaths...
Camilla Lundberg, Pål Øian, Claus Klingenberg
26.11.2013
The timing and practice for clamping of the umbilical cord in newborns after birth varies internationally. Modern birth monitoring ( 2 ) and baby-friendly initiatives ( 3 ) may both have an effect on...
Siri Vangen, Liv Ellingsen, Alice Beathe Andersgaard, Anne Flem Jacobsen, Bjørg Lorentzen, Lill Trine Nyfløt, Astrid Betten Rygh, Svein Magne Skulstad, Christian Tappert, Pål Øian
29.04.2014
Obstetric aid in Western countries has undergone major changes in the last decades and the number of women who die in connection with pregnancy has been substantially reduced. The decline in maternal...
Pål Øian
20.06.2000
Norske barn blir stadig større ved fødselen. I løpet av 30 år er fødselsvekten økt med ca. 100 g (1). Det er fullbårne barn ( ≥ 37 uker) som er blitt større. De som fødes før 37. svangerskapsuke er...
Susanne Albrechtsen, Lillian N. Berge, Per E. Børdahl, Thore Egeland, Tore Henriksen, Lise Lund Håheim, Pål Øian
03.03.2005
Ytre vending – setet løftes ut av bekkenet og fosterets hode kontrolleres med høyre tommel Ved ytre vending korrigeres barnets leie fra seteleie til hodeleie. Formålet med å tilby ytre vending ved...
Bjørn Backe, Pål Øian, Britt Eide, Stein Tore Nilsen, Steinar Pleym Pedersen, Nina Schmidt, Elisabeth Schou, Sølvi Taraldsen
03.03.2005
Det tradisjonelle syn har vært at alle fødsler er risikable situasjoner med behov for overvåking og høy beredskap. Denne oppfatningen er ikke basert på dokumentasjon, forsvarlighetsdebatten bør...
Bjørn Backe, Pål Øian
17.11.2005
Omgjøring av fødeavdelinger i lokalsykehus til jordmorbaserte fødestuer utløser ofte protestaksjoner. Noen hevder at full beredskap alltid er nødvendig, også ved selekterte lavrisikofødsler. Slik...
Ivar Sønbø Kristiansen, Pål Øian
03.06.2010
En ung mor vant for en tid tilbake en sak i Oslo tingrett. Avgjørelsen reiser viktige spørsmål angående informasjonsplikt og erstatningskrav i helsevesenet. På hvilket nivå skal man legge...
Stine Andreasen, Erik Waage Nielsen, Pål Øian
25.03.2010
Valg av forløsningsmetode ved seteleie til termin er omdiskutert, og praksis varierer mellom land og institusjoner. I 2000 ble en studie fra Term Breech Trial Collaborative Group publisert i The...
Pål Øian, Ole-Erik Iversen, Knut Hordnes, Bjørn Backe
29.11.2011
Det er sterke reaksjoner i de gynekologiske fagmiljøene på at grundig gjennomarbeidede og kunnskapsbaserte kliniske retningslinjer settes til side ved et politisk pennestrøk. Når slutter fag å være...
Signe Egenberg, Stein Atle Puntervoll, Pål Øian
29.11.2011
Norge har spredt bosetting og et barskt klima med en desentralisert og differensiert fødselsomsorg. I 2008 ble det totalt født 61 634 barn her i landet – 89,6 % på kvinneklinikk/fødeavdeling, 9,6 %...
Kåre Augensen, Bjørn Backe, Pål Øian
18.03.2011
J. Frederik Frøen prøver igjen i Tidsskriftet nr. 23/2010 å overbevise andre om farene ved overtidige svangerskap her i landet ( 1 ), selv om dataene viser et annet bilde ( 2 ). Han påstår at ett av...
Lars T. Johansen, Pål Øian
13.12.2011
Den perinatale mortaliteten (barn som dør etter svangerskapsuke 22 eller i løpet av første leveuke) har vært jevnt fallende i Norge. I 2010 var den 4,9 ‰. Halvdelen av dødsfallene skjer under...
Pål Øian, Ole-Erik Iversen, Knut Hordnes, Bjørn Backe
29.05.2012
I en kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 6/2012 kommer professor Ivar Sønbø Kristiansen med noen betraktninger om evidensbasert medisin ( 1 ). Han bruker debatten om hvilken HPV-test som er best...
Annetine Staff, Pål Øian
28.05.2013
Atle Fretheim har i Tidsskriftet nr. 6/2013 helt rett i at gode, randomiserte kliniske studier ville vært ønskelig for å se om forløsningsmetode virkelig kan være årsak til den fantastiske nedgangen...
Camilla Lundberg, Pål Øian, Claus Klingenberg
26.11.2013
Tidspunkt og praksis for avnavling av nyfødte barn etter fødselen varierer internasjonalt ( 1 ). Både moderne fødselsovervåking ( 2 ) og mor-barn-vennlige tiltak ( 3 ) kan innvirke på...
Claus Klingenberg, Camilla Lundberg, Pål Øian
11.02.2014
Metoden for blodprøvetaking fra intakt navlesnor er beskrevet i det svenske Vårdprogram för avnavling av nyfödda barn , publisert i 2008 ( 1 ). Siden den gang har metoden vært i bruk i Sverige,...
Siri Vangen, Liv Ellingsen, Alice Beathe Andersgaard, Anne Flem Jacobsen, Bjørg Lorentzen, Lill Trine Nyfløt, Astrid Betten Rygh, Svein Magne Skulstad, Christian Tappert, Pål Øian
29.04.2014
Fødselshjelpen i den vestlige del av verden har gjennomgått store endringer i de siste tiår, og antall kvinner som dør i forbindelse med graviditet er kraftig redusert. Fallet i mødredødsfall etter...
  •