Pål Hartvig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Hartvig

Pål Hartvig, Bjørn Østberg
04.10.2007
I 2001 omtalte vi i en kronikk i Tidsskriftet bruk av sjekklister ved vurdering av voldsrisiko i akutt- og allmennpsykiatrien ( 1 ). Mest brukt i nordiske land er fortsatt den kanadiske HCR-20-...
Pål Hartvig
15.02.2007
Einar Kringlens kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 1/2007 ( 1 ) peker på et viktig forhold, nemlig inflasjonen i bruk av det diagnostiske begrepet posttraumatisk stressforstyrrelse. Han peker på at...
Pål Hartvig, Bjørn Østberg
26.08.2004
Psykisk lidelse og avvik blant fengselsinnsatte har vært gjenstand for mange undersøkelser. I en systematisk analyse av 62 studier konkluderes det i 2002 med en prevalens av psykotisk lidelse på...
Ragnhild Husby †, Bjørn Østberg, Pål Hartvig
30.04.2003
I mange år har helsepersonell og publikum diskutert hvorvidt sykehussengene i Norge blir riktig brukt. Ord som flaskehalser, for tidlig utskrivning og feilslått behandling er brukt, og ikke minst har...
Pål Hartvig, Randi Rosenqvist, Hans Jakob Stang
26.06.2003
Dersom en lovbryter ansees å ha hatt en bevissthetsforstyrrelse da den straffbare handling ble begått, kan dette ha betydning for straffesakens utfall. I norsk straffelov ( 1 ) reguleres...
Pål Hartvig
30.04.2003
Råkil, M Menns vold mot kvinner Behandlingserfaringer og kunnskapsstatus. 256 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2002. Pris NOK 348 ISBN 82-15-00205-6 Boken er en antologi som er et ledd i den...
Olav Røyneland, Pål Hartvig
10.05.2002
Peder Rolfssøn Ringdal og medarbeidere gjengir i Tidsskriftet nr. 2/2002 resultatene fra en interessant undersøkelse om Sykmelding II (1, 2). Undersøkelsen er et eksempel på god og systematisk...
Pål Hartvig, Svein A. Alfarnes, Bjørn Østberg
30.11.2001
Artikkelen omhandler muligheten for å forebygge/forhindre vold ved forutsigelse av risiko. Det dreier seg både om prediksjon av gjentakelsesfare og av førstegangs alvorlig vold. Tidligere ble ofte...
Pål Hartvig, Carl Fredrik Haaland
28.10.2014
Vi takker Tom Gunnar Vik for positiv kommentar til vår kronikk, hvor han også supplerer med sin egen viktige erfaring og kompetanse i dette feltet. Han peker på nødvendigheten av sentrale føringer...
Pål Hartvig
22.04.2010
Radovic, S Anckarsäter, H Tillräknelighet 283 s. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 249 ISBN 978-91-44-05546-6 Målgruppen er meget vid, på omslaget angis «… alla som är interesserade av...
Pål Hartvig
11.02.2010
Strand, S Holmberg, G Söderberg, E. Den rättspsykiatriska vården 295 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 293 ISBN 978-91-44-04855-0 Målgruppen er hovedsakelig de som er i grunnutdanningen...
Pål Hartvig
04.10.2011
Helmchen, Hanfried Sartorius, Norman Ethics in psychiatry European contributions. 537 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2010. Pris USD 189 ISBN 978-90-481-8720-1 Målgruppen er psykiatere og andre...
Pål Hartvig
20.05.2011
Kim, Scott Y.H. Evaluation of capacity to consent to treatment and research 203 s, tab, ill. New York: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 23 ISBN 978-0-19-532295-8 Denne boken tilhører serien...
Pål Hartvig
20.05.2011
Hoge, Robert D. Andrews, D.A. Evaluation for risk of violence in juveniles 172 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 23 ISBN 978-0-19-537041-6 Dette er bok nr. 19 i en serie...
Pål Hartvig
08.04.2011
Til enhver tid finnes det mange alvorlig sinnslidende innsatt i norske fengsler. Dette er et problem som er lite kjent i store deler av helsevesenet og blant allmennheten. Det må opprettes...
Pål Hartvig
17.04.2012
Voldelig atferd hos mennesker kan aldri forutsies som en kategorisk spådom, men det finnes kriterier for å anslå den gruppebaserte voldsrisikoen. For psykotiske pasienter er det dokumentert at noen...
Pål Hartvig
02.10.2012
Øverland, Svein Stalking Forståelse, risiko og håndtering. 188 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2012. Pris NOK 329 ISBN 978-82-450-0781-7 Dette er hovedsakelig en lærebok beregnet på studenter...
Pål Hartvig
12.11.2012
Larrabee, Glenn J. Forensic neuropsychology A scientific approach. 2.utg. 534 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 60 ISBN 978-0-19-538352-2 Boken kan betegnes som en «state...
Pål Hartvig
06.08.2013
Haugen, Stian Endring fra innsiden Forberedelse til rusbehandling bak fengselsmurene. 287 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 369 ISBN 978-82-05-44000-5 Målgruppen er nokså vid: både allment...
Pål Hartvig
13.05.2014
Fjell, Tove Ingebjørg Den usynliggjorte volden Om menn som utsettes for partnervold fra kvinner. 168 s, ill. Trondheim: Akademika forlag, 2013. Pris NOK 270 ISBN 978-82-519-2893-9 Boken tilhører...