Statusrapport fra en faglig vekstnæring

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Larrabee, Glenn J.

  Forensic neuropsychology

  A scientific approach. 2.utg. 534 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 60

  ISBN 978-0-19-538352-2

  Boken kan betegnes som en «state of the art»-oppslagsbok for faget nevropsykologi, som i stigende grad har vært til hjelp for nevrologi, psykiatri og klinisk psykologi. Som kjent består nevropsykologiens bistand i sinnrike psykologiske testbatterier, først og fremst for å kartlegge forstyrret hjerneorganisk funksjon der klinisk undersøkelse og organisk og fysiologisk bildediagnostikk til sammen ikke gir tilstrekkelig etiologisk avklaring på pasientens frembudte symptomer. «Forensic» betyr i denne sammenhengen rettslige forhold, både i sivil- og erstatningsrett og i strafferett. For sistnevnte område gjelder det bedømmelser av tilregnelighet og forskjellige risikofaktorer hos den undersøkte.

  Forlaget lanserer boken som «…an invaluable resource for neuropsychologists, attorneys, neurologists, clinical psychologists, psychiatrists, and their students and trainees.» Den består av 18 kapitler som alle er skrevet av nevropsykologer bosatt i USA. Det er grunn til å tro at alle har høy standard så vel akademisk som i faglig praksis. Innholdet er preget av amerikanske forhold når det gjelder sivil- og strafferett. Nasjonen er kjent for en meget vesentlig erstatningsrettslig virksomhet, kanskje «juristifisert» til overmål, og det preger denne teksten, noe som i seg selv er interessant. Her beskrives også en meget sterk økning i utbetalinger for nevropsykologiske tjenester de senere årene.

  Medisinsk og psykologisk faglig er det artikler om hjerneskader, hos barn og voksne, fra milde til alvorlige typer. Videre finnes et interessant kapittel om posttraumatisk stresslidelse med – etter anmelderens mening – meget avanserte tankerekker. Som ventet er det et kapittel om forholdet mellom nevropsykologiske bedømmelser og den raskt utviklede bildefremstillingen av hjernens morfologi og funksjon. Her er forholdet til blant annet positronemisjonstomografi (PET), SPECT- og MR-undersøkelser belyst informativt. Hjelp til problemer med å avsløre simulering og symptomoverdrivelse er videre godt fremstilt. For rettspsykiatere og rettspsykologer er både det sentrale spørsmålet om straffeansvar (tilregnelighet) og beslektede problemer grundig behandlet i to kapitler.

  Selv om boken driver en tydelig markedsføring av nevropsykologiens betydning, er den også preget av bevisst ydmykhet i tolkning av funn og en sterk understreking av forskningsmessig nøkternhet. Den noe panegyriske lanseringen av boken fra forlaget synes derfor alt i alt bra begrunnet. I Norge kan den ha klar nytte som oppslagsbok, særlig i nevrologiske og psykiatriske sentra, og som full lesning for interesserte leger og andre profesjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media