Interessant om «omvendt» partnervold

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fjell, Tove Ingebjørg

  Den usynliggjorte volden

  Om menn som utsettes for partnervold fra kvinner. 168 s, ill. Trondheim: Akademika forlag, 2013. Pris NOK 270

  ISBN 978-82-519-2893-9

  Boken tilhører serien Kjønnsstudier, der det tidligere er utgitt fem bøker om forskjellige emner i kjønnsrolleperspektivet. I forlagets presentasjon av serien understrekes at den er tverrfaglig og har som siktemål å bidra til en utdypende forståelse av kjønn og kjønnsforhold i vår tid.

  Forfatteren er professor i kulturvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hennes intensjon er å belyse en lite påaktet del av vold mellom det som internasjonalt er betegnet som «intimate partners», i denne sammenheng menn som utsettes for vold fra kvinner i heteroseksuelle relasjoner. Det gjør hun med fyldige teoretiske avsnitt som refererer foreliggende studier på området, i tillegg til ditto fyldig beskrivelse av egen studie med kvalitativ metodikk over 11 menn som har vært utsatt for slik vold. Målgruppen er ganske vid, og forfatterens eksplisitte siktemål er å bygge ned en svært ensidig oppfatning i samfunnet om mannen som partnervoldsutøver, og kvinnen som partnervoldsutsatt.

  Språket er klart med akademisk stil i de teoretiske delene og med en mer åpen hverdagslig beskrivende tilnærming av intervjuobjektenes fortellinger. Når det gjelder empiriske studier over partnervold generelt, refereres de interessante funnene i en norsk undersøkelse fra 2005, der omtrent like mange menn som kvinner oppga å ha vært utsatt for fysisk makt fra partneren. Samtidig understrekes det at slik vold mot menn generelt er klart mildere enn mot kvinner. Det vises for øvrig på en grei måte til relevante statistikker fra Statistisk sentralbyrå over en mye lavere andel hos kvinner når det gjelder alvorlig vold og til dels også andre forbrytelser, bortsett fra vinning.

  Forfatteren er opptatt av å vise de kjønnsstereotyper som preger allmennhetens og til dels både justis- og hjelpeapparatets holdning til menn som er ofre for denne typen «omvendt» partnervold, herved både latterliggjøring og avvisning.. Forfatteren knytter dette til den såkalte maskulinitetsforskningen, og refererer blant annet på en interessant måte til fire typer maskulinitet, henholdsvis «hegemonisk, underordnet, marginalisert og medvirkende» sådan.

  For leger spesielt kan boken være av interesse i forståelse og eventuelt terapeutisk tilnærming til menn som presenterer slike problemer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media