Grundig om undervurdert folkehelseproblem

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Øverland, Svein

  Stalking

  Forståelse, risiko og håndtering. 188 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2012. Pris NOK 329

  ISBN 978-82-450-0781-7

  Dette er hovedsakelig en lærebok beregnet på studenter innenfor psykologi og helsefag, men den vil også være nyttig for fagpersoner som møter utøvere eller ofre for stalking i sitt arbeid innenfor barnevernet, det psykiske helsevernet og rettsapparatet, ifølge forlaget. Forfatteren er spesialist i klinisk psykologi, har lang erfaring fra barnevern, psykisk helsevern og kriminalomsorg og har behandlet både utøvere og ofre for stalking.

  Boken er oversiktlig og klart oppbygd med både et distinkt og lettlest språk. Forfatteren bruker mange kasuistikker og øvrige eksempler, i tillegg til noen figurer, tabeller og pregnante kunstneriske illustrasjoner, noe som øker stoffets tilgjengelighet. Det er 15 kapitler, og definisjon og begrepsavklaring, epidemiologi, typologi, risikovurdering, håndtering og behandling refereres fyldig.

  Stalking er et ord som i seg selv ikke forklarer begrepsinnholdet, da dette består av mer eller mindre sammenfallende metoder i å forfølge eller ta kontakt med mennesker som ikke ønsker det. Dette engelske ordet beskriver opprinnelig å smyge eller snike seg inn på sitt bytte. Den moderne betydningen forklares godt i innledningskapitlet med bl.a. forskjellige autoritative definisjoner, psykiatrisk og juridisk. En viktig opplysning er at Norge ennå ikke har direkte lovforbud mot handlingene, mens mange andre land har fått det, bl.a. nylig i Sverige, der under navnet «olaga förföljelse». Annen viktig informasjon er at stalking ikke først og fremst foregår mot berømte eller offentlige personer, men svært hyppig i samfunnet, med livstidsforekomst av ofre på klart over 10 % i flere land. Dette gjelder trolig også i Norge, der forfatteren for øvrig nevner en pågående undersøkelse ved Oslo universitetssykehus. Når det gjelder forekomst, er det en av bokens styrker at følgelidelser hos ofrene for stalking påvises som et klart større helseproblem enn til nå erkjent. Andre viktige sider er en klargjørende fremstilling av såkalt typologi, dvs. forskjellige utforminger av stalkerens hovedmotivering. Videre beskrives hans – det er oftest, men ikke alltid menn som stalker kvinner – tidligere forhold til offeret, hans mulige og forskjellige diagnostiske, psykiatriske utforminger og den eksisterende risikoen for direkte fysisk vold i tillegg til psykotraumatiske følger hos offeret. Viktige sider ved samfunnsmessig og juridisk håndtering av stalking beskrives, og det er også et interessant kapittel om mulige og til dels forsøkte behandlinger av utøveren.

  Forfatteren viser god innsikt i psykiatriske diagnosesystemer. Referansekapitlet er tillitsvekkende og omfattende. I tillegg er det en god del stoff om stalking mot både berømte og offentlige utenlandske personer, delvis kjent fra mediene i de siste 30 årene, men her utdypet på en interessant måte. Jeg kan anbefale boken til en nokså vid fagkrets, også leger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media