Kari Ronge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Ronge

Kari Ronge
01.11.2007
Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3334 – 5 I Tidsskriftet nr. 22/2003 i høyre spalte linje 9 i rammen på side 3335 skal stå: På vår fettrike avmagringskost steg ikke kolesterolverdiene, men fortsatte...
Kari Ronge
14.08.2008
I hvilken grad kartlegger og følger allmennlegene opp sine pasienters alkohol- og røykevaner? Legeforeningens forskningsinstitutt og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) gjennomfører nå...
Kari Ronge
26.06.2008
– Innhenting av data fra de samme personer over tid, gir oss tilfredsstillende oversikt over endringer i legers karrierer, sier Olaf G. Aasland ved Legeforeningens forskningsinstitutt. Olaf G...
Kari Ronge
26.02.2009
Leger tilhører en yrkesgruppe som har lengre arbeidstid enn de aller fleste, iallfall hvis de lever i vestlige land. Hvordan skal man balansere jobb og privatliv, så man ikke blir syk eller havner i...
Knut E. Braaten, Kari Ronge
03.12.2009
Etter mottoet «Friske leger gir gode helsetjenester» skal nystiftede European Association for Physician Health hjelpe leger som sliter i jobben. Stiftelsesmøtet samlet representanter fra hele Europa...
Kari Ronge
18.03.2004
– Teknologien legger mulighetene til rette for et helhetlig forløp av pasientbehandlingen. Men å innføre det papirløse samfunn er ennå urealistisk. Det skriver Legeforeningen i sitt høringssvar til...
Kari Ronge
06.05.2004
Det vekker forundring at legemiddelindustrien ønsker å flytte kontakten med legene til arenaer hvor den selv definerer budskap og innhold. – Jeg er forundret over at dette vedtaket fattes mens vi er...
Kari Ronge
06.05.2004
Før psykiatri blir obligatorisk, må turnustjenesten for leger evalueres. Å utvide tjenesten til to år er ingen løsning, mener Legeforeningen. Legeforeningen ønsker heller å sikre kvaliteten, fremfor...
Kari Ronge
06.05.2004
Legeforeningen ønsker å utvikle et mer helhetlig og samordnet tilbud til voldsutsatte. Dette må være godt forankret i det offentlige hjelpeapparatet. Nita Kapoor (t.v.) ledet Kvinnevoldsutvalget, der...
Lise B. Johannessen, Kari Ronge
06.05.2004
Landsstyremøtet er åpent for alle medlemmer av Den norske lægeforening. Årets møte i Loen 23.–25. mai samler 125 delegater. Det er kun delegatene som har stemmerett, de øvrige har tale- og...
Kari Ronge
22.04.2004
Det er mer demokratisk dersom landsrådet erstatter generalforsamlingen som yrkesforeningens øverste organ. Det var det klare signalet fra de om lag 30 representantene da Alment praktiserende lægers...
Kari Ronge
23.09.2004
– Mediene må ikke bare kritisere handlemåten til leger som har gjort så godt de kan, innenfor de tildelte rammer. Også de som er ansvarlige for organisering og ressurstilgang, må bli stilt til ansvar...
Kari Ronge
07.10.2004
Snart tre år har gått siden spesialisthelsetjenestereformen trådte i kraft. Hvilken plass skal de privatpraktiserende avtalespesialistene ha i fremtiden? Er tiden moden for å opprette ett stort...
Kari Ronge
01.07.2004
Hvordan skal de offentlige legeoppgaver ivaretas i fremtiden? Kan legen bli nissen på lasset når kommunene privatiserer sine tjenester? Hva slags strategi har tilsynsmyndigheten for å møte...
Kari Ronge
01.07.2004
– Vi har aldri hatt flere medlemmer enn nå. Siste oppdatering viser at vi teller 551, inkludert de assosierte medlemmene, konstaterte Helge Bjørnstad Pettersen da Foreningen for leger i...
Kari Ronge
20.05.2004
Tiden er moden for å gjenreise stoltheten over faget og det å være fagperson, gleden over å utføre et godt stykke arbeid og ikke minst takknemligheten over det å være doktor, sier president Hans...
Sverre Strand, Kari Ronge
20.05.2004
Sentralstyret fant rapporten fra en arbeidsgruppe så interessant og konstruktiv, at gruppens ideer ble presentert på lederseminaret i april. Landsstyret må nok også diskutere organisasjonssaken –...
Kari Ronge, Ellen Juul Andersen
03.06.2004
– Det ville være en grov forsømmelse av meg som helseminister hvis jeg ikke sørget for at de ansatte har det røykfritt på jobben. – Det eneste fortærende er at den irske puben gjorde det før den...
Ellen Juul Andersen, Kari Ronge, Lise B. Johannessen
02.12.2004
– Dette ble en realisert drøm, en flott uke og en viktig møteplass for de nær 1 100 som tok turen til Soria Moria, sier Bente Thorsen. Hun ledet hovedkomiteen som hadde satt sammen et spennende...
Kari Ronge
18.03.2004
Legeforeningen mener personvernet blir svekket dersom utkast til lov om personell i Forsvaret går igjennom. Legeforeningen er avvisende til at helseregistrering av militært personell skal lovfestes...