Jon Arne Søreide

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Arne Søreide

Jon Arne Søreide, Erlend Hem
09.12.2019
In 1952, surgeon Roar Strøm (Figure 1) published an article detailing a case of illness in a 32-year-old man ( 1 ). Strøm had operated on the man the previous year for recurrent dyspeptic pain and...
Jon Arne Søreide, Erlend Hem
09.12.2019
Allerede i 1952 publiserte kirurgen Roar Strøm (figur 1) en artikkel der han i detalj gjorde rede for et sykdomstilfelle hos en 32 år gammel mann ( 1 ). Strøm hadde operert mannen året før for...
Jon Arne Søreide
30.10.2017
Atle Dyregrov, Kari Dyregrov Mestring av sorg Håndbok for etterlatte og hjelpere. 184 s. Bergen: Vigmostad og Bjørke, 2017. Pris NOK 299 ISBN 978-82-419-1418-8 Sorg er noe vi alle møter før eller...
Jon Arne Søreide
06.06.2017
Important values may be lost in a healthcare system dominated by patient autonomy and standard pathways. Oh, don’t use big words. They mean so little. (Oscar Wilde) «It’s all about people», says the...
Jon Arne Søreide
06.06.2017
Viktige verdier kan gå tapt i et helsevesen dominert av pasientautonomi og pakkeforløp. Bruk ikke store ord, de betyr likevel så lite (Oscar Wilde) «Alt handlar om menneske», heter det i logoen til...
Jon Arne Søreide
22.11.2016
Casillas, Javier Levi, Joe U. Quiroz , Alexander O. Multidisciplinary teaching atlas of the pancreas 1 045 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 20016. Pris EUR 180 ISBN 978-3-662-46744-2...
Hartwig Kørner, Kjetil Søreide*, Pål Johan Stokkeland, Jan Hallvard Træland, Jon Arne Søreide
15.11.2007
Kreft i tykk- og endetarm er blant de hyppigste kreftsykdommer i verden ( 1 ). Norge har med omtrent 3 500 nye tilfeller hvert år den høyeste insidens av kolorektal kreft i Norden ( 2 ). Over...
Jon Arne Søreide
01.03.2007
Blumgart, LH. Surgery of the liver, biliary tract and pancreas 2 bd. 4. utg. 2 008 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2006. Pris USD 439 ISBN 978-1-4160-3256-4 I den foreliggende 4...
Hartwig Kørner, Jon Arne Søreide, Tom Glomsaker, Kjetil Søreide, Lars Fjetland
06.09.2007
Palliativ kreftbehandling ved uhelbredelig sykdom har fått større oppmerksomhet og betydning. Lindrende behandling gis for å bedre livskvaliteten med hensyn til fysiske, psykososiale og åndelig-...
Jon Arne Søreide
20.11.2008
Beger, HG Matsuno, S Cameron, JL Diseases of the pancreas Current surgical therapy. 949 s, tab, ill. Berlin: Springer, 2008. Pris EUR 249 ISBN 978-3-540-28655-4 Redaktørene av dette omfattende verket...
Jon Arne Søreide
03.04.2008
S, Missailidis The cancer clock 300 s, tab, ill. Chichester: Wiley, 2007. Pris GBP 70 ISBN 978-0-470-06151-0 Som tittelen antyder, er tid en viktig faktor i forhold til kreftrisiko og kreftutvikling...
Jon Arne Søreide
28.08.2008
Chen, PW. Final exam A surgeon’s reflections on mortality. 268 s. New York, NY: Vintage Books, 2008. Pris USD 14 ISBN 978-0-307-27537-0 Dette er en viktig bok – den angår oss. Ikke fordi temaene (liv...
Jon Arne Søreide
14.08.2008
Poston, GJ Beauchamp, RD Ruers, TJM Textbook of surgical oncology 429 s, tab, ill. Oxon: Informa Healthcare, 2007. Pris GBP 125 ISBN 978-1-84184-507-4 De tre redaktørene kommer fra England, USA og...
Jon Arne Søreide, Kristinn Eiriksson, Oddvar Sandvik, Asgaut Viste, Arild Horn, Gjermund Johnsen, Jon Erik Grønbech
03.01.2008
Årlig diagnostiseres mer enn 3 400 nye tilfeller med kreft i tykk- eller endetarm i Norge ( 1 ). Halvparten av disse pasientene dør av sin kreftsykdom. Ved diagnosetidspunktet har 15 – 25 % av...
Jon Arne Søreide
30.04.2009
Bland, KI Sarr, MG Büchler, MW et al General surgery Principles and international practice. 2 bd. 2. utg. 2 011 s, tab, ill. London: Springer, 2009. Pris EUR 175 ISBN 978-1-84628-832-6 Det meste av...
Jon Arne Søreide
10.08.2006
Talamini, Mark A. Advanced therapy in minimally invasive surgery 366 s, tab, ill. London: BC Decker, 2006. Pris USD 199 ISBN 1-55009-238-3 Dette er en relativt kort, men informativ bok som vektlegger...
Jon Arne Søreide
26.01.2006
Garden, O. James Hepatobiliary and pancreatic surgery 435 s, tab, ill. Oxford: Saunders Elsevier, 2005. Pris USD 99 ISBN 0-7020-2736-7 Boken inngår i serien «A companion to specialist surgical...
Jon Arne Søreide
12.01.2006
Cossart, Linda de Fish, Della Cultivating a thinking surgeon New perspectives on clinical teaching, learning and assessment 274 s, tab, ill. Shrewbury: TFM Publishing, 2005. Pris USD 41 ISBN 1-903378...
Jon Arne Søreide, Asgaut Viste
05.01.2006
Utviklingen innen det kirurgiske fagfelt de siste 25 år har vært preget av en uttalt grenspesialisering; den generelle kirurgen som dekker «det meste» møter man sjeldnere. Organsystemer og etablerte...
Jon Arne Søreide
08.01.2004
Poston, Graeme J. Blumgart, Leslie H. Surgical management of hepatobiliary and pancreatic disorders 500 s, tab, ill. London: Martin Dunitz, 2003. Pris USD 225 ISBN 1-899066-97-7 Boken er ment for...