Cystiske lesjoner i pancreas

Jon Arne Søreide Om forfatteren
Artikkel

Sakorafas, George H.

Smyrniotis, Vassileios

Sarr, Michael

Pancreatic cystic neoplasms

From imaging to differential diagnosis and management. 74 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2015. Pris EUR 60

ISBN 978-88-470-5707-4

Moderne bildediagnostikk blir stadig mer utviklet, men også mer brukt for å avklare en rekke kliniske problemstillinger. Cystiske forandringer, gjerne i lever, nyrer eller milt, påvises hos inntil 30 % av pasienter som henvises til bildediagnostikk av ulike årsaker. Mange av disse pasientene får også tilfeldig påvist cystiske lesjoner i pancreas, selv om bildeundersøkelsen var rekvirert på annen indikasjon enn spørsmål om pancreassykdom. Det bidrar til å skape et nytt «problem» for rekvirenten, og kanskje også en ny bekymring hos pasienten. For kliniker og radiolog som skal avklare lesjonen videre, ofte med supplerende undersøkelser, byr dette ikke sjelden på diagnostiske utfordringer. Målet er en trygg og effektiv diagnostikk og klinisk håndtering, uten å utsette pasientene for over- eller underdiagnostikk – eller behandling.

Redaktørene har gjennom egne bidrag, men også gjennom andre forfattere som omtaler henholdsvis patologi og bildediagnostikk av disse cystiske pancreaslesjonene, klart å lage en «state of the art»-fremstilling av høy kvalitet. Insidens, epidemiologi, morfologisk diagnostikk, bildediagnostikk, klinisk diagnostikk, behandling og oppfølging blir behandlet i sju ulike kapitler. Enkelte gode tabeller bidrar til å holde oversikten. Teksten er konsis og lettlest, og layouten og illustrasjonene er gjennomgående gode. På tross av litt overlapping mellom enkelte kapitler er redigeringen god. Referansene er sentrale og oppdaterte, inkludert flere nyere artikler fra spesielt Sarkorafas og Sarr. Det er hyggelig å registrere at de kliniske anbefalingene som gis, i store trekk er helt i overenstemmelse med de norske retningslinjene (1).

Denne kortfattede boken vil være relevant for mange som på ulike vis er involvert i pasientgruppen. I særlig grad vil gastrokirurger, radiologer, gastroenterologer og patologer ha nytte av denne multidisiplinære fremstillingen, som kan hjelpe oss til å bli bedre sammen – trolig til nytte for våre pasienter.

Anbefalte artikler