Kreft i magesekken – fra A til Z

Jon Arne Søreide Om forfatteren
Artikkel

Strong, Vivian E.

Gastric cancer

Principles and practice. 333 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2015. Pris EUR 190

ISBN 978- 3- 319- 15826- 6

Globalt er det årlig nesten én million nye tilfeller av kreft i magesekken. Insidensen er høyest i Østen, Sør-Amerika og i østeuropeiske land. I vårt eget land har vi sett en redusert forekomst over de siste 30 – 40 årene. Det var om lag 460 nye tilfeller i 2013, noe som står i motsetning til alle andre kreftformer i fordøyelsestrakten. Lokalisasjonen av kreft i magesekken er nå oftere i den øvre delen, og fortsatt blir svært mange av disse pasientene diagnostisert med kreftsykdom i et avansert stadium. Selv hos de som kan opereres med kurativ intensjon vil prognosen være usikker. En rekke fremskritt er gjort innen diagnostikk, utredning og tilpasning av behandlingen, avhengig av sykdomsstadium. I tillegg har vi fått bedre innsikt i kreftsykdommens biologi.

Det er krevende å holde seg oppdatert – noen vil si at det er umulig. Denne boken er imidlertid et hederlig forsøk på å lage en mer helhetlig og oppdatert fremstilling om kreft i magesekken. Og man starter naturligvis med Theodor Billroth (1829 – 1894) og de «gamle gutta», men man beveger seg raskt gjennom de enkelte kapitlene i den første delen, der epidemiologi, morfologi, molekylærbiologi og genetikk samt den nye TNM-klassifiseringen blir fremstilt på en god måte. I den andre delen konsentrerer forfatterne seg om moderne diagnostikk og utredning, og i den tredje delen har de først og fremst satt søkelyset på endoskopisk og kirurgisk behandling. Den siste delen omhandler neoadjuvant og adjuvant (radio-) kjemoterapi, med et eget kapittel om de helt nye medikamentelle behandlingsmulighetene som etter hvert dukker opp i horisonten.

Forfatterne gir en god fremstilling av denne kreftsykdommen, og teksten er lettlest. Layouten er god. Det er noe overlapping mellom enkelte kapitler og litt inkonsistens i begrepsbruken mellom forfatterne av de enkelte kapitlene, for eksempel i beskrivelsen av kreft i den gastro-øsofageale overgang. Jeg kunne også ønsket meg noe bedre kvalitet på enkelte bilder, spesielt de som gjengir mikroskopiske snitt. De kunne gjerne vært litt større også. Litteraturreferansene synes å være både oppdaterte og relevante, og en rekke tabeller bidrar til å skaffe en bedre oversikt. Innbindingen er solid, og et stikkordregister på slutten er nyttig.

Alle som arbeider med denne pasientgruppen vil kunne finne verdifull informasjon, både for å få innsikt i kreftsykdommen, men også for å få bedre oversikt utover vårt eget snevre kliniske arbeidsområde – og kanskje også utover egne landegrenser.

Anbefalte artikler