Jens Bjørheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jens Bjørheim

Gustav Lehne, Jens Bjørheim, Gunnar Sæter
19.04.2007
Dosering av cytostatika til en kreftpasient beregnes vanligvis ut fra hvor stor kroppsoverflate vedkommende har. Dette har vært etablert prosedyre så lenge man har brukt cytostatika. Denne praksisen...
Jens Bjørheim, Raida Ødegaard
29.11.2007
Enkeltbasevariasjon kan brukes synonymt med enkeltnukleotidpolymorfisme. Det engelske uttrykket «single nucleotide polymorphism» (SNP) betegner «enbasevariasjon», som finnes gjennom hele genomet,...
Jens Bjørheim
11.05.2006
En primærtumor utsondrer trolig en eller flere substanser som bidrar til å klargjøre vev for metastasering. Mekanismene for danning og utvikling av en metastase er for det meste uavklart. Én hypotese...
Jens Bjørheim
11.05.2006
Publiserte randomiserte studier får ofte stor betydning for valg av behandling. En ny studie viser at presentasjon av resultater på fagmøter også kan gi endret behandlingsstrategi. Randomiserte...
Jens Bjørheim
25.05.2006
Et nylig identifisert syntetisk protein har egenskaper som gjør det mulig å transportere store legemiddelmolekyler gjennom huden hos mus. Huden er et interessant organ for administrering av...
Jens Bjørheim
25.05.2006
Y-kromosomet nedarves klonalt, men viser likevel stor variasjon i ulike populasjoner. Dette kan brukes til å studere menneskets utviklingshistorie. X- og Y-kromosomene skilte lag for omkring 300...
Jens Bjørheim
09.03.2006
Effektive vaksiner mot infeksjonssykdommer i tarmslimhinnene kan spare millioner av menneskeliv. En norsk studie viser at administrasjon av vaksine på neseslimhinnen sannsynligvis ikke f...
Jens Bjørheim
23.02.2006
Et svært stort antall genetiske haplotyper er tilgjengelig for forskning i databasen HapMap. En tilsvarende norsk database er under oppbygging. Menneskets genom viser stor grad av individuell...
Jens Bjørheim
23.02.2006
En genetisk haplotype gir ulik risiko for hjerteinfarkt i ulike befolkningsgrupper. Samspillet mellom ulike genetiske varianter og sykdom er ikke avklart. En hypotese er at flere ulike varianter...
Jens Bjørheim
06.04.2006
Det har lenge vært kjent at nerveceller har NMDA-reseptorer. Nå viser flere nye studier at også oligodendrocytter har en variant av denne reseptoren. Linda H. Bergersen har...
Jens Bjørheim
21.09.2006
Intrakoronar injeksjon av beinmargsceller etter hjerteinfarkt bedrer ikke venstre ventrikkel-funksjon. Ketil Lunde (t.v.) og Svein Solheim har studert nytten av stamcellebehandling etter...
Jens Bjørheim
08.06.2006
Ved bruk av mikromatriseteknikker kan diagnostikken av Burkitts lymfom – og dermed også behandlingen – bli bedre. Erlend B. Smeland, leder for den norske delen av prosjektet. Foto...
Jens Bjørheim
05.10.2006
I et bestemt område av rottehjernen er det nå identifisert celler som registrerer informasjon om dyrets posisjon, bevegelsesretning og hastighet. Francesca Sargolini er fø...
Jens Bjørheim
23.03.2006
Reduksjon av homocysteinnivået i plasma med ulike vitamin B-tilskudd forebygger ikke tilbakefall av kardiovaskulær sykdom etter hjerteinfarkt. Professor Kaare Harald Bønaa har...
Jens Bjørheim
09.02.2006
Noen antigenpresenterende celler i blodet blir ikke infisert, de blir tvert imot aktivert av cytomegalovirus. Det viser en norsk studie. Johanna Olweus har identifisert en type dendrittiske celler...
Jens Bjørheim
27.04.2006
En ny metode gjør det mulig å integrere informasjon om hvor og når en respons oppstår i hjernen. Tom Eichele har kombinert to etablerte metoder for bedre å kunne tolke...
Jens Bjørheim
14.12.2006
Et høyt nivå av proteinet osteoprotegerin rett etter nyretransplantasjon er assosiert med økt langtidsdødelighet. Jøran Hjelmesæth har studert sammenhengen...
Jens Bjørheim
12.01.2006
Influensaviruset som forårsaket en pandemi i 1918 – 19, er tilbake – i laboratoriet. Det gir oss viktig informasjon om hvorfor viruset hadde så høy virulens. Influensavirus fører til årlige...
Jens Bjørheim
12.01.2006
Etter høydosebehandling med autolog stamcellestøtte blir immunforsvaret redusert. Dette kan muligens bedres ved bruk av ex vivo-ekspanderte autologe lymfocytter. Høydose kjemoterapi kombinert med...
Jens Bjørheim, Jan C. Frich, Petter Gjersvik, Geir Jacobsen, Elisabeth Swensen
05.01.2006
Tidsskriftet er basert på ekstern fagvurdering (peer review), som er et sentralt kjennetegn ved medisinsk-vitenskapelige tidsskrifter. Hensikten med ordningen er å kvalitetssikre innsendte...