Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pensjon fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) skal være et supplement til pensjon fra folketrygden og tjenestepensjoner. Styret i SOP bestemmer for hvert år hvor høyt pensjonsgrunnlaget skal være. For 2007 ble dette satt til 507 000 kroner, for 2008 til 518 000. Alderspensjonen utgjør 66 % av dette, henholdsvis 334 620 og 341 880 kroner for de to årene. Reguleringen av ytelsene i SOP fra 2007 til 2008 er nylig redegjort for i Tidsskriftet (1).

  Nivået på den pensjon Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger kan yte sine medlemmer avgjøres av den kapital den har tilgjengelig. Styret kan ikke yte høyere pensjoner enn det som vurderes forsvarlig i lys av at ordningen skal være bærekraftig også i fremtiden. Det er allerede slik at SOP er avhengig av fremtidige kapitalinntekter for å kunne dekke fremtidige ytelser på dagens pensjonsnivå. Denne underdekningen har styret ikke funnet det forsvarlig å kunne øke ytterligere, og pensjonsgrunnlaget er derfor blitt økt mindre enn økningen av folketrygdens grunnbeløp (G).

  Hvordan kan det så skje at alderspensjonen fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger reduseres samtidig som pensjonsgrunnlaget heves? Årsaken er som følger: Den pensjon man får fra ordningen utgjør for 2008  341 880 minus det den enkelte får i alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjoner. Når økningen av pensjonen fra folketrygden og tjenestepensjoner fra det ene året til det neste er større enn økningen av SOPs ytelser, vil dens bidrag for å nå en pensjon på 341 880 (forutsatt full opptjening) bli mindre enn det man fikk fra SOP året før. Slik øker den totale årlige pensjonen for den enkelte, mens ytelsen fra SOP faktisk går noe ned. De to siste årene har det relativt sett vært en stor økning av de pensjoner som reguleres med folketrygdens grunnbeløp (G). En tilsvarende økning har ikke vært mulig for SOP.

  Styret arbeider med å bedre pensjonsvilkårene for næringsdrivende leger innenfor de økonomiske rammer ordningen har. Dette er nylig omtalt i Tidsskriftet (2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media