Reduserte ytelser fra SOP – avtalebrudd?

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Per Høie gir i Tidsskriftet nr. 1/2009 uttrykk for misnøye med at pensjonene fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) ikke tilsvarer pensjonene for overleger i staten med full opptjening og at undertegnede aksepterer at så er tilfellet (1).

  SOP er ikke en forsikringsordning. Det er altså ikke slik at medlemmene i SOP betaler inn en premie til SOP, som så gir tilsvarende rettigheter til ytelser. I stedet er SOP en stiftelse som kollektivt skal bidra til økonomisk sikring av medlemmene og deres familier i ulike situasjoner. Tilførsel av kapital til ordningen gjennom forhandlinger med staten er det Legeforeningen som håndterer. Behovet for økte overføringer er selvfølgelig formidlet til foreningen, og etter vedtak i landsstyremøtet i 2008 utredes dette nå der.

  Nivået på den pensjon SOP kan yte sine medlemmer, avgjøres av den kapital stiftelsen har tilgjengelig. Styret kan ikke yte høyere pensjoner enn det som vurderes som forsvarlig – i lys av at ordningen også i fremtiden skal være til hjelp for leger.

  Dagens vedtekter sier ingenting om at SOP skal yte pensjon tilsvarende det overleger i staten kan oppnå med full opptjening. Om det har vært bestemmelser av denne karakter tidligere, er jeg ikke kjent med. Men slik ordningen er finansiert og organisert, tviler jeg på at det kan ha vært slik. En annen sak er at man nok har hatt en slik målsetting. Særlig etter opphevelsen av det såkalte knekkpunktet i offentlige tjenestepensjonsordninger per 1.5. 2000 ble dette langt fra en mulighet innenfor de økonomiske rammene SOP har til rådighet.

  Undertegnede og styret i SOP sitter på ingen måte stille og aksepterer dagens situasjon. Vi er inne i et meget omfattende arbeid der målet er å bedre pensjonsvilkårene. Første steg i så måte har vært å etablere mulighet for pensjonssparing for næringsdrivende innenfor ordningen med obligatorisk tjenestepensjon, uten samordning mot pensjonsutbetalinger fra SOP. Videre er det i gang et større arbeid som vil bli avsluttet sent i 2010 med endringer som planlegges å tre i kraft fra 2011 – da man (tidligst) forventer endringer i folketrygden.

  Styret arbeider således med å bedre pensjonsvilkårene for næringsdrivende leger, men dette må skje innenfor de økonomiske rammer SOP har.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media