Halvor Nordby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Halvor Nordby

Halvor Nordby, Grete Botten
19.04.2007
Leger i lederroller må ofte forholde seg til personer som ikke har medisinskfaglig kompetanse. Siden det å oppnå enighet om beslutninger og prioriteringer krever god kommunikasjon, kan det være...
Halvor Nordby
13.08.2009
I Tidsskriftet nr. 11/2009 presenterer Oddvar Førland, Erik Zakariassen og Steinar Hunskår en studie om samarbeidsforholdet mellom ambulansearbeidere med fagbrev og legevaktleger ( 1 ). Som ansvarlig...
Halvor Nordby
12.02.2009
Fra 1.1. 2009 inneholder pasientrettighetsloven et kapittel som gir helsepersonell anledning til å bruke tvang for å sikre at personer uten samtykkekompetanse får den helsehjelpen de trenger. Før det...
Halvor Nordby
22.01.2004
Det er en utbredt oppfatning at leger og andre aktører i helsevesenet er tjent med en klargjøring av hva sykdom er. Forsøk på å analysere sykdomsbegrepet har tradisjonelt vært forsøk på å definere...
Halvor Nordby
15.05.2003
I Tidsskriftet nr. 4/2003 presenterte Bjørn Hofmann innvendinger til argumenter for at helsevesenet ikke trenger et grunnleggende sykdomsbegrep ( 1 ). Et hovedproblem med argumentene er ifølge...
Halvor Nordby
30.11.2002
I de senere år har mangelfull kommunikasjon i lege-pasient-interaksjonen fått en god del oppmerksomhet i medisin og samfunnsfag, som i Kringlen & Finset (1), Helman (2) og Gannik & Launsø (3...
Halvor Nordby
30.10.2001
I Tidsskriftet nr. 22/2001 vil Oddmund Søvik vise «at forståelsen av sykdomsbegrepet varierer med menneskelige forutsetninger og ståsted» (1). Søviks artikkel er viktig fordi den utfordrer stivbeinte...
Halvor Nordby
17.03.2005
Kunnskap om åpenbare tilfeller av sykdom kan ikke avklare sykdomsbegrepets anvendelse i omdiskuterte tilfeller hvor objektiv kausalitet ikke kan dokumenteres. Vårt felles sykdomsbegrep er derfor...