Begreper om sykdom

Halvor Nordby Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 22/2001 vil Oddmund Søvik vise «at forståelsen av sykdomsbegrepet varierer med menneskelige forutsetninger og ståsted» (1). Søviks artikkel er viktig fordi den utfordrer stivbeinte forståelser av «sykdom». Noen kommentarer er imidlertid på sin plass.

Ordet «begrep» har ingen presis preteoretisk mening. Enhver vitenskapelig diskusjon om begreper bør referere til en generell teori om hva begreper er slik at ordets innhold blir klart, og slik at debattanter ikke snakker forbi hverandre fordi de har forskjellige «intuisjoner» om ordets innhold (2). Søvik refererer ikke til noen slik teori.

Noen vil kanskje hevde at Søviks synspunkter til sammen i det minste skisserer en generell teori. I alle fall burde synspunktene vært systematisert slik: først den generelle teorien, så anvendelsen innen det gitte område.

Generelle teorier om begreper hører primært inn under filosofi og kognisjonsforskning. Standardteorier er på viktige punkter uforenlige med Søviks syn. Søvik snakker bl.a. om «sykdomsbegrepets mangfold», at personer forstår det på forskjellig vis. Slik jeg forstår ham, mener han at mens begrepet kan stå for noe hos en person, så kan det stå for noe annet hos en annen. På samme måte mener han at begrepet kan stå for noe forstått «reduksjonistisk», men noe annet forstått «holistisk». Standardteorier innen filosofi gir ikke rom for denne ideen. De antar at hvis to begrepsforståelser står for forskjellige ting, så dreier det seg om to forskjellige begreper (3). Ideen er at hva et begrep står for, bestemmer dets identitet.

Søvik tenker muligens på begreper som ord, men også dette er radikalt forskjellig fra standardsyn innen filosofi (4, 5). Begreper er elementer av tanker vi uttrykker med ord, men tanker er ikke ord (man kan f.eks. tenke uten å snakke høyt).

Søvik kunne ha argumentert mot slike antakelser eller ha innrettet seg etter tradisjonen. Om han valgte det siste, kunne hans hovedpoenger være de samme og heller bestyrkes enn reduseres. Den vesentlige forandringen ville være å snakke om forskjellige forståelser og forskjellige begreper istedenfor forskjellige forståelser og «begrepets mangfold».

Anbefalte artikler