Geir Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Jacobsen

Geir Jacobsen
04.01.2007
Pulsoksymetri gir ikke færre keisersnitt eller bedre utfall for barnet, viser en randomisert studie. Produsenten har nå trukket produktet fra markedet. Studien omfattet 5 341 førstegangsfødende...
Geir Jacobsen
28.06.2007
Perkutan koronar intervensjon gir kanskje ingen ekstragevinst fremfor optimal medikamentell behandling ved stabil koronarsykdom. I en stor multisenterstudie fra USA og Canada har man undersøkt om...
Geir Jacobsen
01.11.2007
Det er klare forskjeller i status både for spesialiteter og sykdommer. Det viser en ny norsk studie. Sykdommer har ulik prestisje. Illustrasjon © Images.com/Corbis/SCANPIX I tidligere studier er det...
Geir Jacobsen
29.03.2007
Kvinner som over tid er utsatt for luft med små forurensende partikler, har økt risiko for kardiovaskulær sykelighet og død. I en studie fra 36 større byer over hele USA ble 66 000 tidligere...
Geir Jacobsen
01.11.2007
Dronedaron har god effekt og få bivirkninger, men residivfrekvensen er fortsatt et problem. Amiodaron er brukt i behandlingen av atrieflimmer. Det beslektede midlet dronedaron, ennå ikke på markedet...
Geir Jacobsen
29.03.2007
Det er uklart om klomifen eller metformin er mest effektivt ved infertilitet knyttet til dette syndromet. I en amerikansk studie ble 626 infertile kvinner med polycystisk ovarie-syndrom randomisert...
Geir Jacobsen
01.02.2007
Foto © Nic Bothma, Corbis/SCANPIX I dette nummeret av Tidsskriftet starter temaserien om rehabilitering, som direkte oversatt betyr evnen til å gjenvinne tapt funksjon eller tapt verdighet ( 1 ). Det...
Geir Jacobsen
29.11.2007
Spedbarn som har mikrober i svelget, er mer utsatt for astma enn andre barn. Det viser en dansk studie. Oppvekst av Streptococcus pneumoniae , Haemophilus influenzae og Moraxella catarrhalis fra...
Geir Jacobsen
01.02.2007
Flere polypper påvises i tykktarmen dersom legen bruker lang tid på undersøkelsen. Koloskopi krever tid. Foto © David Musher, Photo Researchers/GV-Press Det er en klar sammenheng mellom tiden som...
Geir Jacobsen
29.11.2007
Kolinesterasehemmeren donepezil gir ingen bedring av alvorlige atferdsforstyrrelser ved Alzheimers sykdom. Atferdsendringer forekommer hyppig hos demente. Antipsykotika brukes ofte, til tross for...
Trine B. Haugen, Hans-Jacob Haga, Geir Jacobsen, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik
01.02.2007
Bør statiner brukes perioperativt? Statiner antas å forebygge kardiovaskulære episoder i perioden rundt operasjon, men det er uklart hvor godt antakelsen er underbygd. Forskere har nå undersøkt dette...
Geir Jacobsen
15.03.2007
Ved sekretorisk otitt hos småbarn bør man vanligvis vente med å legge inn ventilasjonsrør. Parasentese med innlegging av ventilasjonsrør i trommehinnen er et vanlig inngrep i narkose hos barn...
Geir Jacobsen
01.03.2007
En blogger på nettstedet www.metadon.no ser en overhengende fare i at det legges for stor vekt på at «det er funnet metadon i 55 av de som døde av overdoser i 2006». Rusbehandlingen settes flere tiår...
Geir Jacobsen
15.03.2007
Tran i svangerskapet kan være gunstig for utvikling av syn og kognitive funksjoner hos barnet. Tidligere studier har antydet at tran i svangerskapet kan ha gunstige effekter. Nå er dette undersøkt i...
Geir Jacobsen
19.04.2007
Injeksjon med interleukin-12/23 har god effekt ved psoriasis. Det viser en amerikansk studie. I en dobbeltblind studie ble 320 pasienter med moderat til alvorlig psoriasis randomisert til en av fem...
Geir Jacobsen
15.11.2007
Å vaksinere mennesker over 65 år mot influensa gir færre sykehusinnleggelser og færre dødsfall, men fortsatt trengs bedre vaksiner. I en ny studie fra USA har man undersøkt effekten av å vaksinere...
Geir Jacobsen
19.04.2007
Ny rekombinant vaksine er effektiv, men behovet i Norge er svært lite. Effektiviteten av en rekombinant hepatitt E-vaksine (rHEV) er nå studert i et randomisert, placebokontrollert forsøk. Studien...
Geir Jacobsen
09.08.2007
Hivpasienter har økt risiko for hjerteinfarkt etter lang tids bruk av proteasehemmere. Men effekten forsvinner når man justerer for kjente risikofaktorer. I en prospektiv studie med 23 000...
Geir Jacobsen
09.08.2007
Ved bipolar depresjon er det nok å ta medikamenter som stabiliserer stemningsleiet. Antidepressiver i tillegg gir liten nytte. Det viser en randomisert studie. Depressive episoder under forløpet av...
Geir Jacobsen
20.09.2007
En enkel og praktisk inndeling av myelomatose er fortsatt nyttig når prognosen skal vurderes. Det viser en ny studie fra USA. I perioden 1970 – 95 fikk 276 pasienter diagnosen asymptomatisk...