Abort og innsetting av spiral

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Spiral bør settes inn i direkte tilslutning til spontanabort eller provosert abort, ifølge en amerikansk studie.

Det har vært uklart hva som er beste tidspunkt for innsetting av spiral etter spontanabort eller provosert abort. I en randomisert multisenterstudie fra USA er effekten av innsetting i direkte tilslutning til inngrepet eller etter 2 – 6 uker sammenliknet (1). Seks måneder etter inngrepet var utstøtningsraten høyere i den første gruppen, men forskjellen mellom gruppene var mindre enn det som på forhånd var ansett som klinisk signifikant. Komplikasjoner forekom like hyppig i begge gruppene.

– Innsetting av spiral etter abortinngrep ble første gang omtalt i Tidsskriftet for over 30 år siden (2). Allerede da var dette etablert praksis mange steder i Norge. Særlig var det vanlig i Sverige. De første rapportene kom i 1960-årene, og de fleste var observasjonell oppfølging av kliniske materialer uten kontrollgruppe, sier overlege Bjørn Backe ved Kvinneklinikken, St. Olavs hospital.

– Dette er en stor kontrollert, randomisert studie. Hovedfunnet var at utstøtningsraten var litt høyere ved innsetting i tilslutning til abortinngrepet, men dette har vært godt kjent fra før. I Norge utføres nå de fleste provoserte aborter medisinsk. Revisjon av uterus etter spontanabort er også blitt langt sjeldnere etter moderne behandling med Cytotec og vurdering av innholdet i uterus med ultralyd. Innsetting av spiral ved abortinngrep og ved revisjon etter spontanabort er blitt mindre aktuelt her i landet. Det er likevel greit å få kjennskap til funnet, slik at tilbudet kan gis på rett tidspunkt til de få pasientene det er aktuelt for, sier Backe.

Anbefalte artikler