Finn Egil Skjeldestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Finn Egil Skjeldestad

Erik Eik Anda, Ingvild Hersoug Nedberg, Charlotta Rylander, Amiran Gamkrelidze, Alexander Turdziladze, Finn Egil Skjeldestad, Tamar Ugulava, Tormod Brenn
31.01.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 138–143 På side 140, tredje avsnitt under Resultater, skal det stå: Av de 53 236 nyfødte barna var 51,4 % gutter og 48,6 % jenter. Vi beklager feilen, den er rettet...
Erik Eik Anda, Ingvild Hersoug Nedberg, Charlotta Rylander, Amiran Gamkrelidze, Alexander Turdziladze, Finn Egil Skjeldestad, Tamar Ugulava, Tormod Brenn
20.12.2017
Population-based systematic registration of health events is vital for the development of tools to improve health care systems and health care services, and to provide a basis for research. A birth...
Erik Eik Anda, Ingvild Hersoug Nedberg, Charlotta Rylander, Amiran Gamkrelidze, Alexander Turdziladze, Finn Egil Skjeldestad, Tamar Ugulava, Tormod Brenn
02.01.2018
Systematisk populasjonsbasert registrering av helserelaterte hendelser er avgjørende for å kunne utvikle verktøy som kan sette oss i stand til å forbedre helsevesenet og de enkelte helsetjenestene,...
Michael Bretthauer, Per Olav Vandvik, Finn Egil Skjeldestad, Jan C. Frich, Thomas de Lange, Magnus Løberg
18.09.2017
Kvalitetsforbedring, ledelse og kunnskapshåndtering får en viktig plass i den nye spesialistutdanningen for leger. Styrkingen av legers kompetanse er betimelig, men vil kreve ressurser og kompetente...
Finn Egil Skjeldestad
01.11.2007
De siste årene er det kommet flere nye administrasjonsformer for hormonell antikonsepsjon på det norske markedet. I 2002 ble vaginalringen (NuvaRing) og et av implantasjonspreparatene (Implanon, 2002...
Finn Egil Skjeldestad, Bjørn Hagen, Bjørn Hagmar, Ole-Erik Iversen, Kari Hilde Juvkam, Rita Steen, Steinar Thoresen, Bodolf Hareide
28.06.2007
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ble innført i Norge i 1995. Før dette var cytologisk prøvetaking fra cervix opportunistisk. Programmet inviterer kvinner mellom 25 og 69 år til prøvetaking...
Rita Steen, Bjørn Hagen, Bjørn Hagmar, Ole-Erik Iversen, Kari Hilde Juvkam, Steinar Thoresen, Bodolf Hareide, Finn Egil Skjeldestad
31.01.2008
Det bør tas færre cervixcytologiske prøver hos unge kvinner. Tiltak som fører til økt oppmøte hos dem som vanligvis ikke møter til cervixscreening bør prioriteres. Masseundersøkelsen mot...
Finn Egil Skjeldestad
14.08.2008
Kliniske tegn og symptomer hos voksne kan ikke identifisere hvem som har nytte av antibiotikabehandling. Internasjonale retningslinjer anbefaler antibiotikabehandling ved rhinosinusitt først når...
Finn Egil Skjeldestad
17.12.2009
Mjaaland, M. 13. uke 279 s. Oslo: Gyldendal, 2008. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-37606-9 Marianne Mjaalands tredje roman vart gitt ut til 30-årsmarkeringa for abortlova i juni 2008. Romanen fokuserer...
Anita Øren, Finn Egil Skjeldestad
24.08.2006
Humant papillomvirus (HPV) kan forårsake livmorhalskreft og kjønnsvorter og er vanlig utbredt i den generelle befolkningen. Man antar at 2 – 20 % av verdens kvinner til enhver tid er smittet, og at...
Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad, Odd Mjåland*, Egil Johnson
23.09.2004
Kolecystektomi er blant de vanligste kirurgiske inngrepene i Norge, med nærmere 3 500 operasjoner i 1999 ( 1 ). Laparoskopisk kolecystektomi ble i Norge første gang utført ved Oppland sentralsykehus...
Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad, Torbjørn Øvreness, Svein Arne Nordbø, Gunnar Størvold
17.06.2004
Genital infeksjon forårsaket av Chlamydia trachomatis er den vanligst forekommende seksuelt overførbare sykdom i Norge, med over 15 000 positive prøver registrert i Meldingssystem for smittsomme...
Ragnhild H.T. Strand, Finn Egil Skjeldestad, Torbjørn Øvreness, Svein Arne Nordbø
17.06.2004
Siden 1980-årene har genital chlamydiainfeksjon vært en hyppig seksuelt overførbar sykdom i Norge. Infeksjonen kan gi kvinner salpingitt med etterfølgende tubar skade og nedsatt fruktbarhet ( 1  –  3...
Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad, Svein Arne Nordbø
17.06.2004
Det eksisterer ikke noe nasjonalt system i Norge for overvåking av genitale infeksjoner forårsaket av Chlamydia trachomatis utover summarisk meldingsplikt fra mikrobiologiske laboratorier til...
Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad, Odd Mjåland, Egil Johnson
20.11.2003
Etter brokkoperasjoner er appendektomi den hyppigst utførte kirurgiske prosedyre. Populasjonsbaserte studier fra Rogaland ( 1 ) og Sverige ( 2 ) har vist årlige insidensrater for appendektomi på 113...
Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad
06.11.2003
Implantering og utvikling av et befruktet egg utenfor livmoren er en akutt, potensielt livstruende tilstand som vanligvis krever sykehusinnleggelse. Ekstrauterine svangerskap kan også representere et...
Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad
06.11.2003
Ekstrauterint svangerskap er et helseproblem for mange norske kvinner. 2 – 3 % av alle kvinner i Sør-Trøndelag opplevde minst én sykehusinnleggelse på grunn av svangerskap utenfor livmoren i løpet av...
Finn Egil Skjeldestad, Bjørn Hagen
10.12.2002
Faglig oppdatering er en kontinuerlig prosess. Veilederne utarbeidet av de ulike spesialforeningene er et ledd i denne prosessen. Det å kvalitetssikre veilederne er en omfattende og tidkrevende...
Finn Egil Skjeldestad
20.11.2001
Kunnskap om humant papillomavirus (HPV) har auka i pakt med utviklinga i molekylærbiologi (1). Ut frå storleiken på HPV-genomet er det estimert at det kan vere nær 250 ulike typar, der nær 120 er...
A. Kathrine Lie, Tone Bjørge, Åslaug Helland, Bjørn Hagen, Finn Egil Skjeldestad, Bjørn Hagmar, Steinar Thoresen
20.10.2001
Livmorhalskreft er den tredje vanligste kreftformen blant kvinner på verdensbasis, og utgjør ca. 10 % av all kreft hos kvinner (1). Sykdommen er den femte hyppigste ”kreftdødsårsak” blant kvinner, og...