Christine Gaarder

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christine Gaarder

Christine Gaarder, Thomas Geisner, Stig Eggen Hermansen, Bent Åge Rolandsen, Tone Margrethe Saxebøll Slåke, Torben Wisborg
18.11.2019
Det nasjonale systemet for behandling av alvorlig skadde trenger løpende revisjon. Det er tid for den første store gjennomgangen av planen, og nå er det mulighet for å komme...
Torben Wisborg, Christine Gaarder, Thomas Geisner, Bent Åge Rolandsen
11.10.2017
En ny nasjonal nettbasert traumeplan skal sikre bedre behandling av alvorlig skadede pasienter. Planen bør iverksettes så raskt som mulig. Det er godt dokumentert at planer som beskriver behandlingen...
Inge Glambek, Torben Wisborg, Alexander Wahba, Christine Gaarder, Rune Haaverstad, Henrik Aamodt, Thomas Geisner, Pål Aksel Næss
02.02.2017
Ottestad og medarbeidere foreslår, som Norsk Anestesiologisk Forening, prehospital torakotomi ved traumatisk hjertestans på gitte indikasjoner i Tidsskriftet nr. 23/2016 ( 1 , 2 ). Norsk kirurgisk...
Saira Mauland Mansoor, Jon-Anders Tunold, Pål Aksel Næss, Erik Trondsen, Christine Gaarder, Jorunn Skattum
13.05.2014
Technical skills are necessary in order to practise surgery ( 1 , 2 ). In Norway, surgical trainees have traditionally acquired these skills under supervision in operating theatres ( 3 ). There has...
Christine Gaarder
23.10.2008
CF, Larsen J, Roed JF., Larsen Traumatologi 512 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2008. Pris NOK 648 ISBN 978-87-628-0601-6 Forordet starter slik: «Udviklingen i behandlingen inden for...
Christine Gaarder
12.06.2008
Lennquist, S Traumatologi 528 s, tab, ill. Stockholm: Liber, 2007. Pris SEK 558 ISBN 978-91-47-05216-5 Lennquist er en betydningsfull bidragsyter innen skadebehandling i Norden og nyter stor...
Christine Gaarder
27.08.2009
Hanoa, R Moen, O Skjelbred, P. Ansiktstraumatologi Metodebok i skadebehandling. 151 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2009. Pris NOK 348 ISBN 978-82-450-0753-4 Oslo universitetssykehus, Ullevål,...
Christine Gaarder
23.02.2006
I mitt innsendte manuskript lød første avsnitt som følger: «Verdens Helseorganisasjon rapporterte 5 millioner traumedødsfall i 2003. Det utgjør 10 % av alle dødsfall på verdensbasis. Den...
Christine Gaarder
08.06.2006
Hansson, Lars-Erik Wickström, Thore Akut kirurgi 533 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2005. Pris SEK 577 ISBN 91- 44 - 03212-9 Vi har i de senere årene vært vitne til en stadig økende...
Christine Gaarder
12.01.2006
Bedre systematikk i behandlingen av pasienter med alvorlige skader etter ulykker vil gi bedret overlevelse Verdens helseorganisasjon rapporterte om ca. fem millioner dødsfall som følge av skader i...
Knut Jørgen Labori, Christine Gaarder, Pål Aksel Næss
20.03.2003
Traumatisk bukveggsbrokk etter stumpt traume er sjeldent hos barn. Små bukveggsdefekter påført ved et lokalisert abdominaltraume, for eksempel et sykkelstyre, er hyppigst, men er rapportert i bare 11...
Christine Gaarder, Pål Aksel Næss, Charles William Schwab, Bjørn Atle Bjørnbeth, Trond Buanes, Johan Pillgram-Larsen
04.11.2004
De siste ti årene har abdominalt kompartmentsyndrom (ACS) vært gjenstand for mye oppmerksomhet internasjonalt ( 1  –  4 ). Multitraumatiserte pasienter med bukskade er spesielt utsatt for å utvikle...
Saira Mauland Mansoor, Jon-Anders Tunold, Pål Aksel Næss, Erik Trondsen, Christine Gaarder, Jorunn Skattum
13.05.2014
Technical skills are necessary in order to practise surgery ( 1 , 2 ). In Norway, surgical trainees have traditionally acquired these skills under supervision in operating theatres ( 3 ). There has...
Anders M. Hager*, Nils-Einar Kløw, Christine Gaarder, Pål Aksel Næss, Johann Baptist Dormagen
19.05.2005
Milten er det organet som skades hyppigst ved stumpe buktraumer ( 1 ). Senblødning er en fryktet komplikasjon. Pseudoaneurismer (e-fig 1) dannes som følge av intraparenkymal karskade og...
Pål Aksel Næss, Christine Gaarder, Johann Baptist Dormagen
08.09.2005
Stumpe miltskader hos barn kan behandles ikke-operativt i om lag 90 % av tilfellene ( 1  –  5 ). Disse skadene er sjeldent forekommende i Norge. Dette medfører at de kirurgiske avdelinger får liten...
Anders M. Hager, Nils-Einar Kløw, Christine Gaarder, Pål Aksel Næss,, Jean Baptist Dormagen
16.06.2005
Pseudoaneurisme ved miltskader Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1337 I ovennevnte artikkel i nr. 10/05 tabell 1 er < og > forbyttet. Riktig oppsett skal være: Tabell 1 Skadegradering. Karskade...
Saira Mauland Mansoor, Jon-Anders Tunold, Pål Aksel Næss, Erik Trondsen, Christine Gaarder, Jorunn Skattum
13.05.2014
Tekniske ferdigheter er nødvendige for å kunne utøve kirurgi ( 1 , 2 ). I Norge har leger i kirurgisk spesialistutdanning tradisjonelt tilegnet seg slike ferdigheter under veiledning på...
Saira Mauland Mansoor, Jon-Anders Tunold, Pål Aksel Næss, Erik Trondsen, Christine Gaarder, Jorunn Skattum
01.07.2014
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 935 – 7 I Tidsskriftet nr. 9/2014 på side 935 skal det i sammendraget under Resultater stå: Totalt 57 av 65 kursdeltakere ble inkludert i studien. Deltakernes skår...