Første norske lærebok i ansiktstraumatologi

Christine Gaarder Om forfatteren
Artikkel

Hanoa, R

Moen, O

Skjelbred, P.

Ansiktstraumatologi

Metodebok i skadebehandling. 151 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2009. Pris NOK 348

ISBN 978-82-450-0753-4

Oslo universitetssykehus, Ullevål, er Norges største traumesenter med en robust organisering av skadebehandlingen som sikrer tverrfaglig samarbeid. Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling ved Ullevål har Norges desidert største erfaring innen behandling av ansiktsskader, både isolerte og i kombinasjon med andre skader. Det er derfor naturlig at den første norske læreboken innen dette komplekse feltet utgår fra dette miljøet. Temaet er viktig både fordi alvorlige ansiktsskader kan være akutt livstruende (ufri luftvei/blødning), og fordi et best mulig kosmetisk og funksjonelt resultat er av stor betydning for pasienten.

Skadebehandlingen er i sitt vesen tverrfaglig og stiller store krav til organisering og kompetanse. Pasientens prognose avhenger av riktig behandling i initialfasen. Dette aspektet understrekes av forfatterne allerede i forordet og går igjen gjennom hele boken til tross for at den omhandler et avgrenset spesialfelt.

Den er først og fremst ment som en forpliktende metodebok for ansikts- og kjevekirurgisk avdeling ved Ullevål, men er også tenkt som veiledning for andre kirurgiske avdelinger som mottar pasienter med ansiktsskader. I tillegg anføres det at den inneholder retningslinjer som legevaktleger, øyeleger, øre-nese-hals-leger og tannleger burde kunne ha nytte av.

Boken er delt inn i fem hoveddeler med 41 kapitler. Den er naturlig bygd opp ved at forfatterne først tar for seg epidemiologiske og organisatoriske aspekter, deretter initialbehandling både prehospitalt og i sykehus. Del 3 omhandler mer spesifikt behandling av de enkelte frakturtypene, del 4 bløtdelsskadene. Til slutt omtales viktige aspekter ved pasientrettigheter, dokumentasjon og uførevurdering. Verdt å merke seg er den gjennomgående tverrfaglige vinklingen der traumeorganisering, initialbehandling på skadested og i mottak, prioritering i forhold til andre skader, samt anestesiologiske, postoperative og intensivmedisinske aspekter omtales i egne kapitler. Kapittelinndelingen gjør det enkelt å finne frem. Kapitlene fremstår som korte og poengterte med ryddig og oppdatert innhold. Referanselistene er gode og oppdaterte uten å være for omfattende.

Boken er pent innbundet med stive permer og i hendig format. En utstrakt bruk av faktaruter med innhold forfatterne ønsker å vektlegge, egner seg godt i denne typen lærebok. Bruken av illustrasjoner er noe begrenset.

I tillegg til kjevekirurgene ved avdelingen inkluderer forfatterlisten anestesileger og nevrokirurger, intensivlege, øyelege og nevroradiolog.

Retningslinjer i behandlingen fra skadested via primærhelsetjenesten til sykehus, samt rollen for øre-nese-hals- og øyeleger skisseres på en god måte. Det gis en svært god oversikt over ansiktstraumatologien og dens relasjon til annen skadebehandling. Boken synes å fylle rollen som nasjonal standard i behandling av ansiktsskader. Den skisserer kompleksiteten i behandlingsprinsipper knyttet til slike skader, noe som bør få helsemyndighetene til å reflektere over behov for sentralisering av behandlingen av disse skadene.

Anbefalte artikler