Saira Mauland Mansoor, Jon-Anders Tunold, Pål Aksel Næss, Erik Trondsen, Christine Gaarder, Jorunn Skattum Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 935 – 7

I Tidsskriftet nr. 9/2014 på side 935 skal det i sammendraget under Resultater stå: Totalt 57 av 65 kursdeltakere ble inkludert i studien. Deltakernes skår var signifikant høyere for alle de tre praktiske øvelsene etter gjennomført kurs sammenliknet med skår før kursdeltakelse (p < 0,001). Selvevalueringen indikerte at deltakerne følte seg mer kompetente etter gjennomført kurs.

Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

Anbefalte artikler