Dansk lærebok i traumatologi

Christine Gaarder Om forfatteren
Artikkel

CF, Larsen

J, Roed

JF., Larsen

Traumatologi

512 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2008. Pris NOK 648

ISBN 978-87-628-0601-6

Forordet starter slik: «Udviklingen i behandlingen inden for traumatologien er baseret på den antagelse, at mortalitet og morbiditet ved tilskadekomst kan reduceres betydeligt, når pasientforløbet organiseres i et traumesystem…» Forfatterne setter derved fingeren på det viktigste i utviklingen innen traumatologien, nemlig behovet for systematisering av skadebehandlingen fra skadetidspunkt til og med rehabilitering.

Internasjonalt har det den senere tid vært betydelig oppmerksomhet rettet mot organisering av traumatologien. En av årsakene er at den kirurgiske traumebehandlingen tidligere ble tatt hånd om av bredt skolerte generelle kirurger. Parallelt med at traumekirurgien i seg selv er blitt mer spesialisert, pågår en stadig økende subspesialisering innen elektive kirurgiske felt. Denne utviklingen truer skadebehandlingen. Selv om problemene er noe ulike i forskjellige land, synes det som om likhetene dominerer.

De fleste lærebøker i traumatologi kommer fra land vi i Norden ikke uten videre kan sammenlikne oss med. Dette gjelder både organisering av helsevesenet, geografi og pasientvolum. Realiteten i Norden er at mange traumepasienter initialt behandles av team og kirurger med begrenset traumeerfaring. Forfatterne ser derfor et behov for en danskspråklig bok i traumatologi.

Dette er først og fremst en lærebok og oppslagsverk for leger, men målgruppen omfatter også andre personellgrupper involvert i skadebehandlingen. De 512 sidene og 35 kapitlene har en naturlig oppbygning, med historie, epidemiologi og organisatoriske aspekter først. Deretter dekkes initialbehandling både prehospitalt og i sykehus, og det gis en systematisk gjennomgang av skadebehandling i de forskjellige organsystemene – helt til rehabiliteringsfasen. Traumaradiologi, anestesi og relevante intensivmedisinske aspekter omtales i egne kapitler, liksom katastrofeberedskap, opplæring og medikolegale forhold inklusive organdonasjon, og traumesykepleie. Et eget kapittel omhandler traumatologi på Internett. Kapittelinndelingen gjør det enkelt å finne frem. Innholdet er ryddig fremstilt.

Noen av kapitlene bærer preg av at boken er skrevet for Danmark og således ikke er direkte overførbare til norske forhold. Danmark har fått en bok som faktisk dekker alle traumerelaterte forhold for landet. Vi kan bare misunne dem og la oss inspirere! Fremstillingen av nødkirurgiske prosedyrer og traumekirurgiske aspekter og beslutningsgrunnlag er noe begrenset og krever annen tilleggslitteratur. Av og til synes fremstillingen litt preget av forfatternes personlige preferanser, uten at det alltid er basert på eksisterende viten. Referanselistene er gode og oppdaterte uten å være for omfattende.

Skolebokpreget er noe vel tydelig og kan fort virke litt «tørt». Mange av sidene er tettpakket kun med tekst, men det reddes imidlertid ved at stoffet er kortfattet og lettlest. Teksten stykkes opp av fremhevede viktige poenger, fargebilder og gode illustrasjoner. Veldig tiltalende er at det følger med en DVD, med blant annet instruktive prosedyrefilmer.

Forfatterne har brukt svært mange erfarne danske klinikere som konsulenter og fremstår derved tungt forankret i det danske traumatologiske fagmiljøet. Sammenliknet med en tilsvarende svensk bok (1), synes denne danske mer spesifikt rettet mot et nasjonalt dansk forum. Den gir imidlertid en god og bred oversikt over traumatologien, uten at den gir alle svarene. For kirurger med bakvaktsansvar fyller den ikke rollen som eneste lærebok. Jeg anbefaler den imidlertid til alle personellgrupper involvert i skadebehandling.

Anbefalte artikler