Amund Gulsvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Amund Gulsvik

Amund Gulsvik, Frode Gallefoss
08.05.2018
Overlege Holten døde 7. april 2018, en måned etter 95-årsdagen. Han var født på Sortland i Vesterålen. Ved Universitetet i Oslo tok han bifag i matematikk og grunnutdanningen i medisin. Han ble cand...
Amund Gulsvik, Olaf Gjerløw Aasland
23.08.2007
En karriere som forsker starter gjerne med en genuin vitenskapelig nysgjerrighet og og interesse for forskerens arbeidsoppgaver. Det er en begrenset andel av en yrkesgruppe som velger en...
Amund Gulsvik, Einar Svendsen
03.01.2008
En stor del av legerforskere har sine hovedstillinger ved de medisinske fakultetene. Vi fant i en undersøkelse i 2005 at professorer mente at differansen mellom «rimelig lønn» og aktuell lønn var kr...
Elin Tollefsen, Amund Gulsvik, Per Bakke, Ove Fondenes
22.10.2009
Hjemmerespiratorbehandling kan være et godt alternativ for pasienter med kronisk respirasjonssvikt på bakgrunn av hypoventilasjon. Utredning og iverksettelse av behandlingen gjøres av barneleger,...
Inga-Cecilie Sørheim, Amund Gulsvik, Per Sigvald Bakke, Jan Christian Brøgger, Thomas Blix Grydeland, Edwin K. Silverman
22.10.2009
Karakteristisk for kols er en luftveisobstruksjon som ikke er fullstendig reversibel. De siste 40 år er spirometri – med lungefunksjonsmålene forsert ekspiratorisk volum på ett sekund (FEV₁) og...
Amund Gulsvik
24.09.2009
Sandström, T Eklund, A Lungmedicin 478 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 651 ISBN 978-91-44-00847-9 En skandinavisk lærebok tillater formidling av sykdommenes manifestasjoner og...
Amund Gulsvik
06.04.2006
Ressursinnsatsen til forskning skal fordobles innen 2010. Helse er ett av fire satsingsområder. En begrensende faktor kan være mangel på velkvalifiserte forskningsveiledere og prosjektrådgivere...
Amund Gulsvik
12.08.2004
Kliniske farmasøyter kan være nødvendige medarbeidere ved forskrivning av legemidler til alvorlig syke pasienter «Pasienten i sentrum» har vært visjon og slagord for mange sykehusledere på flere...
Amund Gulsvik
09.10.2003
Kronisk obstruktiv lungesykdom er en sykdom karakterisert med luftstrømsobstruksjon som ikke er fullt reversibel. Luftstrømsobstruksjonen er vanligvis progredierende og forbundet med inflammatorisk...
Renée Fjellanger, Jan Christian Brøgger, Tomas Eagan, Amund Gulsvik
20.03.2003
Antall sykehusinnleggelser ( 1 ) og antall døde som følge av obstruktiv lungesykdom har vært jevnt økende i Norge de siste 40 årene ( 2 ). De samfunnsøkonomiske kostnadene ved denne sykdommen er...
Amund Gulsvik
30.01.2001
Hos barn i alderen 5–12 år med mild til moderat astma gav daglig inntak av 400 mg budesonid eller 8 mg nedocromil ikke bedre lungefunksjon enn placebo ved en behandling over fire til seks år...
Knut Skaug, Odd Mørkve, Amund Gulsvik
10.08.2001
Det foreligger retningslinjer for behandling av forverring av obstruktive lungesykdommer fra en rekke internasjonale og utenlandske faglige institusjoner (1 – 10). Retningslinjene varierer noe (tab 1...
Ove Trond Humborstad, Ernst Omenaas, Amund Gulsvik
30.03.2001
Effekten av tiltak innenfor helsevesenet måles primært som endring i sykelighet og dødelighet. Vi har begrenset kunnskap om opplevelse av kvalitet på sykehustjenester hos pasienter med lungesykdom (1...
Amund Gulsvik
20.08.2001
Retningslinjer for astmabehandling anbefaler at langtidsvirkende adrenerge beta-2-antagonister (LABA) brukes i kombinasjon med inhalasjonssteroider. En 28 ukers undersøkelse ble gjennomført ved seks...
Sverre Lehmann, Jan Grebstad, Ove Fondenes, Alf Henrik Andreassen, Per Bakke, Amund Gulsvik
20.01.2005
Effekten av operasjon ved obstruktivt søvnapnésyndrom er lite dokumentert, og pasienter dette er aktuelt for bør informeres om at det finnes behandlingsalternativer. På grunn av det store antall...
Kahtan Al-azawy, Amund Gulsvik, Arild Ruud
19.05.2005
Eksogen allergisk alveolitt defineres som en gruppe diffuse parenkymale lungesykdommer forårsaket av en immunologisk betinget inflammasjon sekundært til gjentatt inhalasjon av organisk støv (bl.a...
Lars Morland, Amund Gulsvik
03.11.2005
Nye, spesifikke analyser av blodprøver for påvisning av infeksjon med Mycobacterium tuberculosis kan representere et diagnostisk fremskritt, både ved latent tuberkulose og ved mistanke om aktiv...
Tone Smith-Sivertsen, Guri Rørtveit, Amund Gulsvik, Per S. Bakke, Britt Skadberg
17.02.2005
Diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med obstruktiv lungesykdom er sentralt i allmennpraksis. Vi laget et fire timers seminar om dette for siste års medisinstudenter i Bergen, der...
Amund Gulsvik
14.01.2010
Lee, DKC. Forstå KOLS 124 s, ill. Oslo: Exlibriz, 2009. Pris NOK 99 ISBN 987-82-8173-139-4 Dette heftet er et supplement til legens informasjon og råd til de pasientene med kols som ønsker å vite mer...
Amund Gulsvik
18.02.2011
Stradling, John Stanton, Andrew Rahman, Najib M. Oxford case histories in respiratory medicine 389 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-955637-3 Sykehistorier...