For omfattende om luftveissykdommer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ahmedzai, Sam H.

  Baldwin, David R.

  Currow, David C.

  Supportive care in respiratory disease

  2. utg. 382 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 70

  ISBN 978-0-19-959176-3

  Sykdommer i respirasjonsorganene er tallrike, og mange er kroniske, alvorlige og livstruende. Nærmere 15 % av alle dødsfall i Norge er forårsaket av kronisk inflammatoriske eller neoplastiske sykdommer i lungene. Den støttende behandlingen ved disse sykdommene er overfladisk omtalt i norske lærebøker om lungesykdommer. Egne lærebøker har vært en mangel. Den støttende omsorgen favner fra diagnostikk til forlengelse av livet, symptombehandling og sykdommens palliative fase. Her behandles pasientens symptomer, uønskede virkninger av intervensjoner, komorbiditeter og negative psykologiske og sosiale hendelser.

  Målgruppen for denne læreboken har nok primært vært spesialister i lungesykdommer, allmennleger, onkologer, spesialsykepleiere og fysioterapeuter. Under lesningen spør jeg meg imidlertid: Er dette en bok for praktiserende leger eller for aktive forskere i dette fagområdet?

  Boken har sju deler som hver inneholder 2 – 5 kapitler. I alt er det 21 kapitler med til sammen 36 medforfattere. Forfatterne kommer i hovedsak fra engelsktalende land og Spania og Italia. Det er ingen medforfattere fra de nordiske landene. De sju delene omfatter generell støttende behandling i lungemedisin, mekanismer og måling av dyspné, støttende intervensjoner, åndenød i spesielle situasjoner, hoste og oppspytt, smertebehandling og tiltak ved spesifikke sykdommer som cystisk fibrose, maligne sykdommer og kroniske, infeksiøse sykdommer. Åndenødsproblemer omtales i seks separate kapitler, og ofte ser man gjentakelser av teksten med varierende mengde detaljer. Det redaksjonelle arbeidet har bare delvis lyktes.

  Sammendragene av kapitlene har varierende kvalitet, til dels er det bare nøkkelord, eller sammendraget er fraværende. Til tross for totalt 996 referanser er det svært få henvisninger til norske vitenskapelige arbeider og erfaringer. Mange av forslagene til tiltak er udokumenterte. Mye av innholdet er ordinært lungemedisinsk eller onkologisk lærebokstoff. Jeg setter et spørsmåltegn ved relevansen av kapitlene om anatomi og hyperventilasjon.

  Boken er for lite fokusert og samtidig for omfattende til å få en stor lesergruppe. Den er best når det gjelder rådgivning om omsorgstiltak ved cystisk fibrose, maligne lungesykdommer, daglig aktiviteter ved åndenød og samtalene mellom behandler og pasient ved slutten av livet.

  Temaet er viktig, men jeg hadde ønsket meg en mindre og mer samlet lærebok som også synliggjør erfaringer og tiltak i Norden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media