Praktisk veiledning i lungerehabilitering

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hjalmarsen, Audhild

  Lungerehabilitering

  Kols og andre lungesykdommer. 249 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2012. Pris NOK 368

  ISBN 978-82-02-35933-1

  Rehabilitering av kronisk lungesyke er viktig og vil bli en større oppgave for norsk helsevesen i fremtiden. Det er et politisk prioritert område, men gode tilbud er mangelfullt utbygd både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

  Lungerehabilitering er læren om hvordan vi skal oppnå optimal livskvalitet og funksjonsnivå hos pasienter med kroniske lungesykdommer som har funksjonstap og invaliditet. Målene er å gi pasienten mindre åndenød, lengre gangdistanse, bevare selvstendighet, hindre vektreduksjon ved undervekt og redusere angst og depresjon. Flere studier har vist at lungerehabilitering er helseøkonomisk gunstig.

  Vi har savnet en norsk lærebok som bygger på rutiner og erfaringer fra Norge. Audhild Hjalmarsen er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø og overlege ved Lungemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun er spesialist i lungesykdommer, i geriatri og i indremedisin og forsvarte sitt doktorgradsarbeid i 1999 ved Universitetet i Tromsø, Prognosen hos pasienter med kronisk hypoksemi som behandles med oksygen. Hun har mer enn 20 års erfaring som lungelege, hvor hun blant annet har arbeidet med å etablere og videreføre et rehabiliteringsopplegg for lungesyke.

  Hjalmarsens lærebok er rettet mot pasienter og helsearbeidere. Den har fire deler: lungerehabilitering, kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), rehabilitering av pasienter med andre kroniske lungesykdommer og annen behandling ved kols. Boken har 86 underkapitler, fire vedlegg, stikkordregister, forkortelser/ordforklaringer og en litteraturliste med 186 referanser. Referansene er samlet på slutten av hvert underkapittel. Fotografier av utstyr og legemidler er stilt til disposisjon av produsentene.

  Teksten er lettlest med summariske faktaark. Den dekker mer enn lungerehabilitering, da den også omfatter læreboktekst om kols (84 sider) og andre lungesykdommer (18 sider). Det er viktig, som forfatteren påpeker, at behandleren før rehabiliteringsstart måler pasientens funksjonstap og at pasienten får realistiske mål om effekten av rehabiliteringen. Forfatteren har hatt sparsomme ressurser i sitt rehabiliteringsarbeid, men hun får godt frem samhandlingen mellom sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og lege. Hvordan pasienten skal vedlikeholde rehabiliteringsgevinsten over lang tid, er antydet. Dette er et større problem i en befolkning med spredt bosetting enn i tettbebygde strøk. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål om effekten av noen rehabiliteringstiltak og også hvordan man best takler overgangen fra rehabilitering til palliasjon. Hjalmarsen kunne også ha vektlagt disse forholdene.

  Boken er på sitt beste når forfatteren bygger på egne erfaringer og egne vitenskapelige arbeider. Enkelte påstander er dårlig dokumentert, bl.a. nytten av å kombinere legemidler for røykeavvenning og likeens vaksinasjonsretningslinjene.

  Jeg anbefaler boken til allmennleger, kommuneleger, lungespesialister og spesielt til pasienter og helsearbeidere som bare behersker norsk. Den bør få en stor leserkrets.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media