Bivirkninger skal meldes på mistanke

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helsepersonell, og særlig leger, spiller en nøkkelrolle i legemiddelovervåkingen. Ved mistanke om ukjente eller alvorlige bivirkninger etter legemiddelbruk er det viktig å bruke melde.no.

  Når pasienter får plager som ikke enkelt kan forklares, og de samtidig bruker legemidler, er det viktig å vurdere om det er grunn til å mistenke legemiddelbivirkninger. I en norsk studie fant man at i underkant av 20 % av alle innleggelser ved Akuttmottaket ved Diakonhjemmet Sykehus skyldtes bivirkninger eller feilbruk av legemidler (1). I artikkelen «Bivirkninger til besvær» i Tidsskriftet i oktober 2022 understreker Alexander Wahl at leger må ta bivirkninger på alvor for ikke å miste pasientenes tillit (2).

  Melde.no er en felles meldeportal der helsepersonell kan melde fra om bivirkninger og andre uønskede hendelser til flere meldeordninger samtidig

  Legemiddelmyndighetene er helt avhengige av at helsepersonell, og særlig leger, fungerer som våre øyne og ører for å kunne fange opp signaler om mulige bivirkninger som må undersøkes nærmere. Dette er bakgrunnen for at flere grupper av helsepersonell har meldeplikt for bivirkninger som er nye, ukjente, livstruende eller fatale, eller som har medført varige alvorlige følger (3, 4).

  Ikke overlat meldingen til pasienten

  Ikke overlat meldingen til pasienten

  I en travel hverdag kan det virke som en tidsbesparende og god idé å be pasienten melde fra om bivirkninger selv, via helsenorge.no. Meldinger fra pasienter er nyttige ved at de gir et annet perspektiv på bivirkninger og kan supplere helsepersonellmeldinger (5, 6), men pasienter mangler helsepersonells mer presise bekrivelser av symptomene og kunnskap om hvilke typer opplysninger som kan være relevante for hendelsen. Der pasienten melder om «blødning» som mistenkt bivirkning, ser vi at leger og annet helsepersonell benytter medisinske termer for å gi en korrekt beskrivelse av symptomet. Helsepersonell gir også informasjon om annen relevant legemiddelbruk og differensialdiagnostiske vurderinger gjort på bakgrunn av deres medisinske kompetanse. Slik informasjon er viktig for Legemiddelverket i den videre utredningen av signaler om mulige ukjente bivirkninger.

  Vi trenger drahjelp

  Vi trenger drahjelp

  Melde.no er en felles meldeportal der helsepersonell kan melde fra om bivirkninger og andre uønskede hendelser til flere meldeordninger samtidig. Det vil være lettere å melde dersom meldeskjemaet blir integrert i for eksempel elektronisk pasientjournal-, kurve- eller avvikssystemene. En slik integrasjon vil gjøre at nøkkelinformasjon og vedlegg kan hentes direkte inn i skjemaet fra de ulike systemene.

  Melde.no har utviklet en teknisk løsning (et API, application programming interface, dvs. et programmeringsgrensesnitt) for å integrere melde.no i helsepersonells arbeidsverktøy (7), men så langt har ingen systemleverandører integrert meldeskjemaet. Myndighetene har kontaktet systemleverandørene for å få til integrasjon, men tilbakemeldingen er at de prioriterer utvikling av funksjonalitet som er etterspurt av brukerne. Vi trenger derfor drahjelp fra helsepersonell og virksomhetene som yter helsehjelp, for å få på plass enklere verktøy til melding av bivirkninger.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media