Ny interessegruppe for rødcellesykdommer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Medfødte rødcellesykdommer har vært sjeldne i Norge, og det har vært lite fokus på behandling og oppfølging. Vi trenger et multidisiplinært fagmiljø som kan sikre optimal og likeverdig helsehjelp til pasienter med disse sykdommene.

  Sigdcellesykdom og talassemi er hyppige medfødte tilstander i Asia, Midtøsten, middelhavslandene og Afrika. Med endret befolkningssammensetning forventer vi en økning av antall personer med disse diagnosene også her i landet. Sykdommene er forbundet med kortere livslengde og lavere livskvalitet, men tidlig diagnostikk og god oppfølging kan redusere morbiditet og mortalitet (1, 2). Sykdommene påvirker mange sider ved pasientenes helsesituasjon, og en tverrfaglig oppfølging som også tar høyde for sosioøkonomiske faktorer, er nødvendig.

  Medfødte rødcellesykdommer i Norge

  Medfødte rødcellesykdommer i Norge

  Vi har ikke full oversikt over hvor mange pasienter som har medfødt rødcellesykdom her hjemme, og heller ikke hvordan de diagnostiseres, behandles eller følges opp. I 1996–97 var det kun cirka 60 pasienter med sigdcellesykdom og transfusjonskrevende talassemi i Norge (3), men det er grunn til å tro at tallet er vesentlig høyere i dag. Forekomsten av andre medfødte rødcellesykdommer er heller ikke kjent. Vi har behov for å kartlegge utbredelsen av sykdommene og deretter standardisere diagnostikk, behandling og oppfølging for å sikre at pasienter mottar lik behandling uansett hvor de bor i landet. Fagfolk trenger også et forum for å diskutere pasientbehandling og spre kunnskap.

  Regelmessige transfusjoner har i mange år vært hjørnestenen i behandlingen av talassemi (4). Pasienter med sigdcellesykdom behandles med hydroksyurea for å forebygge sigdcellekriser, og noen mottar også regelmessige utskiftningstransfusjoner. Enkelte pasienter er aktuelle for allogen stamcelletransplantasjon. Per i dag er dette kun aktuelt for barn med søskengiver. Andre behandlingsalternativer er under utvikling og vil etter hvert bli tilgjengelige også i Norge.

  Ny interessegruppe

  Ny interessegruppe

  27. september 2022 ble Norsk interessegruppe for medfødte rødcellesykdommer stiftet som en underforening i Norsk selskap for hematologi. Dette er en tverrfaglig gruppe for alle som er involvert i diagnostikk, behandling eller oppfølging av pasienter som har slik sykdom, både som barn og senere som voksne. Gruppen har som mål å bidra til lik og best mulig diagnostikk, behandling og oppfølging i et livsperspektiv av pasienter med arvelige rødcellesykdommer i Norge. Vi ønsker å komme i kontakt med helsepersonell som følger disse pasientene, slik at vi sammen kan sikre at de får optimal og likeverdig helsehjelp.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media