Çiğdem Akalın Akkök

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Çiğdem Akalın Akkök

Sadaf Nabi Bhatti, Alice Gustavsen, Ingvild Sørvoll Hausberg, Marte Hvalryg, Anne Dorthea Bjerkenes Rø, Gunn Kristoffersen, Aurora Espinosa, Tine Torsvik Steinsvåg, Kristin Gjerde Hagen, Thomas Larsen Titze, Cigdem Akalin Akkök
07.06.2021
Cellular blood components should be irradiated as a preventive measure against transfusion-associated graft-versus-host disease in severely immunocompromised patients. Illustration: Miss Boo / Bente...
Sadaf Nabi Bhatti, Alice Gustavsen, Ingvild Sørvoll Hausberg, Marte Hvalryg, Anne Dorthea Bjerkenes Rø, Gunn Kristoffersen, Aurora Espinosa, Tine Torsvik Steinsvåg, Kristin Gjerde Hagen, Thomas Larsen Titze, Cigdem Akalin Akkök
07.06.2021
Cellulære blodkomponenter bør bestråles for å forebygge transfusjonsassosiert transplantat-mot-vert-sykdom hos sterkt immunsupprimerte pasienter. Illustrasjon: Miss Boo / Bente Jørgensen Riktig...
Alice Gustavsen, Ida Unhammer Njerve, Vasilis Sitras, Guttorm Haugen, Per Arne Tølløfsrud, Çiğdem Akalın Akkök
07.01.2020
There will always be risks associated with transfusion, including the development of blood group antibodies. This case report emphasises the importance of considering whether transfusion is truly...
Alice Gustavsen, Ida Unhammer Njerve, Vasilis Sitras, Guttorm Haugen, Per Arne Tølløfsrud, Çiğdem Akalın Akkök
03.01.2020
Det vil alltid være risiko knyttet til transfusjoner, inkludert dannelse av blodtypeantistoffer. Denne kasuistikken underbygger at man bør følge anbefalingene i Gjør kloke valg når transfusjon...
Çiğdem Akalın Akkök, Astrid Bergrem, Jon Magnus Tangen
05.08.2014
A woman in her 40s was admitted acutely to the hospital due to poor general condition, acute onset nausea, vomiting, neck pain and headache. Upon admission, she had significant leukocytosis with a...
Cigdem Akalin Akkök
13.12.2011
We were at work at the Blood Bank of Oslo University Hospital one grey summer afternoon when we thought we heard a loud thunderclap. But it wasn’t a thunderclap. «Yellow alert» was rapidly upgraded...
Çiğdem Akalın Akkök, Astrid Bergrem, Jon Magnus Tangen
05.08.2014
A woman in her 40s was admitted acutely to the hospital due to poor general condition, acute onset nausea, vomiting, neck pain and headache. Upon admission, she had significant leukocytosis with a...
Lise Sofie H. Nissen-Meyer, Geir E. Tjønnfjord, Elzbieta Golebiowska, Jens Kjeldsen-Kragh, Çiğdem Akalın Akkök
16.06.2015
The rare disease paroxysmal nocturnal haemoglobinuria (PNH) has an estimated incidence of 1.3 cases per million population per year ( 1 ). Patients are classified as either classic PNH (without other...
Çiğdem Akalın Akkök, Torbjørn Moe Eggebø, Torvid Kiserud, Hans Erik Heier
03.05.2016
Postnatal prophylaxis with anti-RhD immunoglobulin has reduced the immunisation rate for RhD-negative women with an RhD-positive foetus by 80 %. Haemolytic disease of the foetus and newborn has...
Çiğdem Akalın Akkök , Torbjørn Moe Eggebø, Torvid Kiserud, Hans Erik Heier
07.06.2016
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 724 – 6 I Tidsskriftet nr. 8/2016 s. 724, 1. kolonne, 3. siste linje skal «også» fjernes fra setningen. Det skal stå: Selv om det senere viste seg at antistoffene...
Cigdem Akalin Akkök
13.12.2011
Vi trodde vi hørte et kraftig lynnedslag. Vi var på jobb ved Blodbanken ved Oslo universitetssykehus om ettermiddagen en grå sommerdag. Men det var ikke noe lynnedslag. «Gul alarm» ble raskt...
Çiğdem Akalın Akkök, Astrid Bergrem, Jon Magnus Tangen
05.08.2014
En kvinne i 40-årene ble innlagt som øyeblikkelig hjelp med dårlig allmennstilstand, akutt oppstått kvalme, oppkast, nakkesmerter og hodepine. Ved innleggelsen ble det påvist betydelig leukocytose,...
Magnus Andreas Rognlien Husøy, Lorentz Brinch, Geir E. Tjønnfjord, Tobias Gedde-Dahl d.y., Dag Heldal, Pål André Holme, Ingunn Dybedal, Arne Kolstad, Çiğdem Akalin Akkök, Halvor Rollag, Peter Gaustad, Stein Bergan, Torstein Egeland, Dag Josefsen, Gunnar Kvalheim, Yngvar Fløisand
02.09.2014
Allogen stamcelletransplantasjon (ASCT) er et potensielt kurativt behandlingstilbud til pasienter med maligne blodsykdommer som leukemier og lymfomer og enkelte ikke-maligne sykdommer som aplastisk...
Çiğdem Akalın Akkök, Torbjørn Moe Eggebø, Torvid Kiserud, Hans Erik Heier
03.05.2016
Postnatal profylakse med anti-RhD-immunglobulin har redusert immuniseringsfrekvensen for RhD-negative gravide med RhD-positivt foster med 80 %. Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt er blitt en...