Ungdom med alvorlig fedme bør få legemiddel på blå resept

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det eneste effektive legemiddelet mot alvorlig fedme hos ungdom i Norge ble fjernet fra blåreseptforskriften 1. februar 2023. Det rammer en sårbar pasientgruppe hardt.

  Daglig injeksjon av liraglutid 3,0 mg (Saxenda) som supplement til livsstilsbehandling ble godkjent for behandling av ungdom med fedme i 2021 (1, 2). Med et pennestrøk ble legemiddelet nylig fjernet fra blåreseptforskriften (3).

  Blåreseptforskriften krever blant annet vurdering av kostnadseffektivitet som grunnlag for Helsedirektoratets beslutninger om hvilke medikamenter som kan tilbys på blå resept. En nyere og mer effektiv GLP-1-analog, semaglutid 2,4 mg injeksjon ukentlig (Wegovy) (4), ble nylig vurdert av Statens legemiddelverk som ikke kostnadseffektiv for voksne (5). Liraglutid 3,0 mg, som har liknende pris, men lavere effekt enn semaglutid 2,4 mg, ble da umiddelbart fjernet fra blåreseptforskriften (3). Vedtaket gjaldt også unge (12–18 år) med alvorlig fedme – og fratar i praksis denne sårbare gruppen med svært alvorlig sykdom tilgang til det eneste medikamentelle behandlingstilbudet som finnes (1).

  Vedtaket fratar i praksis denne sårbare gruppen med svært alvorlig sykdom tilgang til det eneste medikamentelle behandlingstilbudet som finnes

  Legemiddelet vil nå koste den enkelte 36 000 kroner i året, og vedtaket vil trolig forsterke velkjente sosioøkonomiske ulikheter i helse. Videre er vedtaket i tråd med tidligere funn om at barns rettigheter til medikamentell behandling er svakere enn hos voksne (6).

  En helhetlig tjeneste må sikres

  En helhetlig tjeneste må sikres

  Det er internasjonal konsensus om at basisbehandlingen ved barnefedme er familiebasert livsstilsbehandling knyttet til kosthold, søvn, fysisk aktivitet og pykisk helse (7). Selv om slik behandling til dels er innført og dokumentert i Norge (8), erfarer vi at kompetansen er altfor dårlig etablert i helsetjenesten. I spesialisthelsetjenesten mangler tverrfaglige behandlingstilbud ved flere barne- og ungdomsklinikker, og de færreste kommuner tilbyr kvalitetssikret livsstilsveiledning.

  Samtidig velger de regionale helseforetakene å bruke ressurser på fedmebehandling for familier/unge ved rehabiliteringssentre, på tross av at slik behandling ikke har vesentlig bedre langtidseffekt enn mindre ressurskrevende poliklinisk livsstilsbehandling, som vist i en norsk randomisert multisenterstudie (9). Regionale helseforetak velger altså å se bort fra tilgjengelig kunnskap, og – sammen med siste vedtak om liraglutid – blir det tydelig at rammebetingelsene for behandling av disse pasientene mangler helhetlig håndtering, med tap av god ressursbruk og beste tilgjengelige forskningskunnskap som konsekvens.

  Vedtaket bør reverseres for ungdom

  Vedtaket bør reverseres for ungdom

  Kostnadseffektivitet kan vurderes på flere måter, og det engelske National Institute for Health Care and Excellence (NICE) kom til motsatt konklusjon da de anbefalte ukentlig semaglutid 2,4 mg for forskrivning i spesialisthelsetjenesten (10). Dette kan delvis forklares med at de i analysen valgte å også vektlegge sannsynlige effekter av fedmereduksjon på hjerte- og karhendelser og diabetes type 2 samt at de vurderte faktorer som infertilitet og stigma. Viktig i NICE-vurderingen er at sentre som skal forskrive semaglutid, pålegges å tilby livsstils-/kostveiledning.

  I sin orientering om Wegovy-vedtaket åpner helsemyndighetene for å forhandle med industrien om pris (11). Uavhengig av dette oppfordrer vi på det sterkeste Helsedirektoratet til å reversere blåreseptvedtaket for liraglutid for ungdom ned til 12 år.

  Likeverdig behandlingstilbud

  Likeverdig behandlingstilbud

  Forebyggende tiltak i oppveksten påvirker utdanningsløp og yrkesmuligheter senere i livet, som igjen påvirker helsen i voksen alder. Vi har god vitenskapelig dokumentasjon på hvilken behandling som nytter (7–9) og at farmakoterapi har en viktig plass for de sykeste (1). La oss derfor sikre at barn og ungdom med alvorlig fedme får et likeverdig behandlingstilbud uavhengig av familieøkonomi og hvor i landet de bor.

  Innholdet i denne artikkelen støttes av Norsk barnelegeforening.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media