Pasientsentrert kreftbehandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasientsentrert behandling dreier seg om pasienten som person. Systematisk kartlegging av kreftpasienters subjektive tilstand og symptomer bør være integrert i alle pasientforløp fra start. Dette kan gjøres effektivt med elektroniske spørreskjema.

  Et sykdomssentrert fokus dominerer dagens kliniske praksis, til tross for at kreftpasienter og pårørende forventer et bredere perspektiv. Muligheter for tumorrettet behandling får mye oppmerksomhet både i medisinske tidsskrift og media generelt og setter i stor grad dagsordenen. Dette er forståelig, ettersom de fleste opplever det å overleve sykdommen som det viktigste. Men «å leve best mulig» – det sentrale i pasientsentrert behandling – er også et forventet perspektiv hos pasienter og pårørende. Disse to perspektivene bør komplettere hverandre gjennom alle faser av en kreftsykdom (1, 2).

  Hva er pasientsentrert behandling?

  Hva er pasientsentrert behandling?

  Pasientsentrert behandling har som mål å ivareta pasientens fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov. Pasienten som person er i fokus, og behandlingen tilpasses individuelle ønsker, krav og forutsetninger. Med en aldrende befolkning, økning i antall krefttilfeller, nye behandlingslinjer og flere som lever med kreftsykdom eller seneffekter etter behandling, er behovet for pasientsentrert behandling økende.

  Pasientsentrert behandling bør gis allerede fra diagnosetidspunktet og samtidig med tumorrettet behandling

  Pasientsentrert behandling har tradisjonelt vært knyttet til livets sluttfase, men bør gis allerede fra diagnosetidspunktet og samtidig med tumorrettet behandling. Dette fastslo Verdens helseorganisasjon (WHO) allerede i 2002 (3). Fremdeles er ikke dette noen selvfølge, heller ikke her til lands, til tross for tydelige anbefalinger (4). Gode internasjonale og norske studier har vist betydelige effekter, blant annet at pasientene lever bedre og lenger med sin kreftsykdom og i større grad er i stand til å fullføre planlagt behandling. Det er også vist at familien takler en vanskelig tid på en bedre måte (5–8).

  Verktøy for systematisk kartlegging

  Verktøy for systematisk kartlegging

  I pasientsentret behandling bør pasientens tilstand og symptomer kartlegges på en systematisk måte med bruk av validerte spørreskjema (9). Mange gode spørreskjema er i bruk i forskningen, men har i liten grad blitt tatt i bruk i klinisk praksis. Med et spørreskjema vurderer pasienten selv fysisk og psykisk symptombyrde og funksjonsnivå, og digitale skjemaløsninger fungerer godt for de fleste (10–11). I nyere tid er det utviklet elektroniske spørreskjema, såkalte e-PROMs (fra det engelske patient reported outcome measures), som kan programmeres slik at nye spørsmål avledes av det pasienten svarte på foregående spørsmål. Dermed medvirker egenrapporteringen til mer relevante konsultasjoner tilpasset pasientens situasjon, preferanser og behov.

  Per i dag inngår ikke elektroniske spørreskjema rutinemessig i behandlingsplanleggingen for kreftpasienter. Dette til tross for at studier har vist at systematisk kartlegging gjør det lettere å forutsi hvilke pasienter som vil ha nytte av en gitt behandling, f.eks. total hjernebestråling (12, 13). Løsninger for spørreskjema kan integreres i elektronisk pasientjournal og utgjøre en del av den rutinemessige dokumentasjonen, og slik inngå i den kliniske beslutningsprosessen.

  Pasientforløp er et godt utgangspunkt for systematisk bruk av elektroniske spørreskjema og for å implementere pasientsentrert behandling

  Pasientforløp er en anerkjent metode for å planlegge og koordinere sammensatte og komplekse behov for utredning, behandling og oppfølging (4, 9). Metoden består i å planlegge «pasientens vei» i helsetjenesten basert på dokumentert praksis. Pasientforløp er derfor et godt utgangspunkt for systematisk bruk av elektroniske spørreskjema og for å implementere pasientsentrert behandling.

  Elektroniske spørreskjema kan i prinsippet fylles inn «når som helst og hvor som helst» eller til avtalte tidspunkt, så lenge pasienten har tilgang til mobil, nettbrett eller PC. Det er vist at rutiner for mottak og håndtering av elektroniske spørreskjema i helsetjenesten kan forenkle og effektivisere pasientoppfølgingen (9, 11). Vilje til endring og medvirkning fra sykehusledelse, avdelingsledere, den enkelte kliniker og øvrig helsepersonell er en forutsetning for å ta i bruk pasientforløp i kreftbehandlingen. Pasientforløp med elektroniske spørreskjema kan tilpasses den enkelte og gi god oppfølging på pasientens premisser (14).

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media